Napište nám

info@aaapenize.cz

Výpověď z pracovního poměru – vzor

Každý si určitě někdy pomyslel, zda není čas na změnu zaměstnání. Nyní je doba, kdy lze snadno změnit zaměstnání či najít spolehlivé zaměstnance. Trh práce naskýtá různé možnosti. Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr? Co je vše nutné vědět?

Podat výpověď je někdy jediná možnost, jak nalézt štěstí, pokud je zaměstnanec v práci nešťastný. Pro zaměstnavatele to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Při ukončování pracovního poměru je právo na straně zaměstnance.

Co je to výpověď

Výpověď z pracovního poměru je právní termín. Jedná se o zrušení nebo ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výpověď může být dána buď zaměstnancem (tzv. výpověď ze strany zaměstnance), nebo zaměstnavatelem (tzv. výpověď ze strany zaměstnavatele). Důvody výpovědi mohou být různé, například z důvodu ukončení pracovní smlouvy, reorganizace firmy nebo porušení pracovních podmínek.

Je nutné podat výpověď písemně. Podání písemné výpovědi je důležité, aby se zachovala jasná dokumentace o ukončení pracovního poměru, což chrání jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Písemná výpověď poskytuje důkaz o tom, kdy a jak byla výpověď podána a může sloužit jako klíčový dokument pro právní účely, jako je vyplácení odstupného nebo vyřizování sociálních dávek. Navíc písemná výpověď je obvykle jediným způsobem, jak zajistit, že zaměstnavatel obdrží formální oznámení o zamýšleném ukončení pracovního poměru.

Je důležité si uvědomit, že výpověď z pracovního poměru podléhá zákoníku práce.

Náležitosti ukončení pracovního poměru

Platnost výpovědi z pracovního poměru závisí na zákoníku práce. Aby byla platná, musí být podána písemně a do rukou druhé strany. Existují jisté náležitosti, které musí obsahovat.

Zde je několik obecných náležitostí, které by měla písemná výpověď zahrnovat, aby byla považována za platnou:

 1. Identifikace stran. Výpověď by měla obsahovat jména a kontaktní údaje zaměstnance i zaměstnavatele.
 2. Datum. Musí být jasně uvedeno datum, kdy byla výpověď podána.
 3. Formulace výpovědi. Výpověď by měla jednoznačně vyjádřit záměr ukončit pracovní poměr, zda jde o výpověď ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.
 4. Upozornění na výpovědní lhůtu. Pokud zákon vyžaduje, aby se po výpovědi dodržela výpovědní lhůta, je důležité tuto lhůtu vyznačit a informovat o tom, kdy má výpověď nabýt platnosti.
 5. Podpis. Výpověď by měla být podepsána podávající stranou.

V případě nejistoty je možné požádat o sepsání právníka. Jde o dokument, který by měl obsahovat všechny důležité náležitosti. Pokud bude výpověď z pracovního poměru obsahovat nepřesnosti, může to mít negativní vliv na celou situaci.

Druhy ukončení pracovního poměru

V České republice existují různé způsoby ukončení pracovního poměru. Záleží, zda jde o ukončení ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele.

Některé z nejběžnějších druhů ukončení pracovního poměru zahrnují:

 1. Výpověď ze strany zaměstnance. Zaměstnanec může sám podat výpověď a ukončit pracovní poměr. Obvykle je nutné dodržet výpovědní lhůtu.
 2. Výpověď ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci z různých důvodů, například kvůli snížení počtu zaměstnanců, porušení pracovních povinností nebo jiným oprávněným důvodům. I v tomto případě je obvykle nutné dodržet výpovědní lhůtu stanovenou zákonem.
 3. Vypršení doby určitého pracovního poměru. V případě, že pracovní smlouva byla sjednána na dobu určitou, pracovní poměr automaticky končí s vypršením této doby, pokud není smlouva obnovena nebo pokud není ukončena dříve dohodou obou stran. Lze také podat výpověď z pracovního poměru na dobu určitou.
 4. Okamžité zrušení pracovního poměru. V případě hrubého porušení pracovních povinností může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr okamžitě bez dodržení výpovědní lhůty.
 5. Ukončení dohodou. Jde o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může být výhodné pro obě strany.

Je důležité si uvědomit, že každý způsob ukončení pracovního poměru může být vázán na určitá práva a povinnosti pro obě strany. Proto je vhodné konzultovat s advokátem, pokud je to potřeba.

Změna práce může být krok k lepšímu životu.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

V tomto případě se obě strany dohodnou na ukončení pracovního poměru a sepíši společně písemnou formu, která tuto dohodu potvrzuje.

Ukončení pracovního poměru dohodou může být výhodné pro obě strany, protože umožňuje dosáhnout dohody bez potřeby dávat výpověď, nebo provádět okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnanci to umožňuje odejít s dohodou zaměstnavatele a zaměstnavatelům poskytuje flexibilitu, aby se vyhnuli konfliktům nebo komplikacím, které mohou nastat při podávání výpovědi.

Při ukončení dohodou nenáleží zaměstnanci odstupné a nemusí být dodržena výpovědní lhůta. Jde většinou o to, jaký je vztah mezi stranami. V některých případech je zaměstnavatel ochoten dát zaměstnanci bonus jako poděkování za dobře odvedenou práci a uvolní ho prakticky hned. Důvod není nutné uvádět. Pokud v dohodě není uvedeno datum, ukončení nastává hned po podepsání.

Nicméně je důležité si uvědomit, že ukončení pracovního poměru dohodou musí být dobrovolné a bez nátlaku na zaměstnance. Zaměstnanci by měli mít dostatek času na zvážení této možnosti, a pokud jsou nejistí, měli by se poradit s právním zástupcem nebo odborovou organizací.

Zde pozor na slovíčka. Výpověď je jednostranný úkon, dohoda je vzájemná shoda. Nejde tedy o výpověď dohodou, nýbrž pouze o dohodu o ukončení pracovního poměru.

Při předložení dohody je dobré zaměstnavateli vyjít vstříc. Vysvětlit důvody a například informovat, jak bude probíhat předání práce. Zaměstnavateli lze předložit již vyplněnou dohodu a požádat o vyjádření, případně dodatky. V případě, že zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí a nebude chtít jednat, je nutné přejít k výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Důležitá informace je, že dohoda musí být podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Vzor dohody o ukončení pracovního poměru je volně ke stažení na internetu s předvyplněnými informacemi. Je to jednoduchý způsob. Většinou jsou ke stažení zdarma.

Vzor dohody o ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnance je právní aktem, kterým zaměstnanec ukončuje svůj pracovní poměr. Před podáním výpovědi je důležité si přečíst pracovní smlouvu a dát si pozor na lhůty a jiné dodatky v ní obsažené. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance musí mít vždy písemnou formu a být vlastnoručně podepsaná zaměstnancem. Pokud by zaměstnanec oznámil, že končí ústně, nebude k takovému podání výpovědi přihlíženo.

Výhoda této formy je, že nemusí být udán důvod. Zaměstnanec tak může podat kdykoliv uzná za vhodné.
Zde je podrobnější popis, jak postupovat při podávání výpovědi:

 1. Písemná forma. Výpověď musí být vždy podána písemně. Při psaní výpovědi je vhodné uvést jméno zaměstnavatele, jméno a adresu zaměstnance, datum podání výpovědi.
 2. Výpovědní lhůta. Zaměstnanec je povinen dodržet výpovědní lhůtu podle pracovní smlouvy nebo podle zákona. V České republice je standardní výpovědní lhůta 2 měsíce, ale může se lišit podle délky trvání pracovního poměru. U pracovní smlouvy na dobu určitou, která trvá déle než 6 měsíců, je výpovědní lhůta obvykle 3 měsíce.
 3. Podepsání a doručení. Zaměstnanec musí výpověď podepsat a doručit ji zaměstnavateli. Doporučuje se doručit výpověď osobně nebo prostřednictvím doporučené zásilky, aby bylo možné prokázat, že výpověď byla doručena a kdy.
 4. Pracovní doba. Během výpovědní lhůty je zaměstnanec povinen nadále plnit své pracovní povinnosti a dodržovat pracovní dobu, pokud se s zaměstnavatelem nedohodne jinak.

Pozor také na formulace. Výpověď je podávána, nejde uvést „žádám o výpověď“, ale „podávám výpověď“. Ve výpovědi musí být uvedeno datum ke kterému je podávána, od prvního dne následujícího měsíce běží výpovědní lhůta.

Po výpovědi nastává problém s podporou v nezaměstnanosti. Výše podpory se krátí. Je to 45 % z průměrné čisté mzdy po celou dobu podpory. Není proto dobré podávat výpověď, pokud není nástup do nového zaměstnání vyřízen.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Nejen zaměstnanec může podat výpověď. Existuji zákonem ošetřené případy, kdy může podat výpověď také zaměstnavatel. V případě, že chce propustit zaměstnance a nejsou splněny zákonné podmínky, může také navrhnout dohodu.

Je celkem osm případů, které jsou uvedeny v §52 zákoníku práce.

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 • jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Výpověď ze strany zaměstnavatele musí být dána s dodržením výpovědní lhůty. Standardní výpovědní lhůta pro zaměstnavatele většinou činí 2 nebo 3 měsíce, ale může se lišit podle délky trvání zaměstnání a pracovní smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy se jedná o okamžité zrušení pracovního poměru pro hrubé porušení pracovních povinností. Zaměstnanec má nárok na odstupné, pokud mu byla výpověď dána ze strany zaměstnavatele a dodrží výpovědní lhůtu.

V případě, že má zaměstnanec pochybnosti o správnosti výpovědi nebo má pocit, že byl propuštěn neoprávněně, má právo se obrátit na pracovní inspekci nebo soud. Právo na právní ochranu zaměstnance je zajištěno a má právo na spravedlivé jednání. Je možné se také poradit s odborovou organizací, nebo právníkem.

Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Zdravotní stav zaměstnance je věc, která může ovlivnit jednání zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec nemůže plnit své pracovní povinnosti ze zdravotních důvodů, může s ním být ukončen pracovní poměr. Zdravotní způsobilost je jedna z věcí, které jsou nutné pro výkon zaměstnání.

Existují dva případy, které hovoří o výpovědi ze strany zaměstnavatele.

 • Není-li schopen pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí vykonávat svou práci. V tomto případě náleží zaměstnanci odstupné.
 • Není-li schopen kvůli dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti.

Ob případy musí být potvrzeny lékařským posudkem. Zaměstnavatel se ovšem může snažit zaměstnance přeřadit na jiný druh práce, ke kterému bude způsobilý. Pokud zaměstnanec nesouhlasí, dojde k ukončení pracovního poměru.