Napište nám

info@aaapenize.cz

Živnostenský rejstřík – co to je, vyhledávání, výpis

V České republice je obchodní a živnostenský rejstřík základním zdrojem informací pro podnikatele, korporace i malé firmy. Obchodní a živnostenský rejstřík jsou pod dohledem Ministerstva průmyslu a obchodu a poskytují podrobný a aktuální zdroj informací všem, kteří se zajímají o obchodní činnost v zemi.

Účelem obchodního rejstříku je poskytnout přehled o hospodářské situaci v České republice. Informace obsažené v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku jsou přístupné veřejnosti i účastníkům trhu a jsou veřejně dostupné ve formě tzv. informačního systému ARES. Tato infoslužba je elektronický databázový systém, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Obchodní a živnostenský rejstřík

K podnikatelské činnosti nepochybně patří obchodní a živnostenský rejstřík. Sem se zapisují osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona nebo podle obchodního zákoníku.

Obchodní rejstřík

Všechny společnosti se sídlem v České republice musí být zapsány v obchodním rejstříku. Každý, kdo chce v zemi založit firmu, ji musí nejprve zapsat do obchodního rejstříku. To zahrnuje registraci společnosti jako obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, pobočky zahraniční společnosti nebo družstva.

Kromě toho musí být všechny změny provedené v rámci společnosti nahlášeny do obchodního rejstříku do 15 dnů od jejich uskutečnění. Změny provádí rejstříkové soudy v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě.

Dále musí být do obchodního rejstříku nahlášeny všechny účetní závěrky společností a také všechny další dokumenty o souladu s předpisy, jako jsou stanovy. V opačném případě hrozí pokuty, nebo dokonce zrušení registrace společnosti.

Význam obchodního rejstříku pro podnikatelský sektor v České republice nelze podceňovat. Je to základní zdroj informací, který poskytuje nezbytné údaje pro organizaci a sledování veškeré obchodní činnosti v zemi.

Umožňuje podnikatelům získat jasný přehled o právním postavení společností, získat přístup k cenným informacím týkajícím se hospodářské situace v zemi a sledovat změny v podnikatelském prostředí. Díky těmto funkcím se stává zdrojem informací pro každého, kdo potřebuje vědět, co se děje v českém obchodním světě.

Změny v obchodním rejstříku provádějí rejstříkové soudy.

Kdo má povinnost zápisu do obchodního rejstříku?

Zápis do obchodního rejstříku není povinný pro všechny. Následující skupiny by tam ale zapsány být měly:

  • obchodní společnosti a družstva – veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
  • fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, které o zápis samy projeví zájem, nebo jim zápis přikazuje právní předpis
  • některé zahraniční podnikající osoby, které jsou blíže specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  • další osoby, které mají tuto povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem, což jsou například spolky

Do obchodního rejstříku se eviduje název a sídlo subjektu, předmět činnosti nebo podnikání, právní forma právnické osoby, den vzniku a zániku právnické osoby, datum narození, rodné číslo a adresa pobytu – pouze u fyzické osoby, identifikační číslo osoby, výše základního kapitálu, datum zápisu do rejstříku, názvy statutárních a kontrolních orgánů a některé další informace, které stanoví zvláštní předpisy.

Živnostenský rejstřík osob

Živnostenský rejstřík osob je stejně jako obchodní rejstřík veřejný registr. Ten poskytuje informace o podnikatelských subjektech v České republice.

V Živnostenském rejstříku lze nalézt podnikající fyzické osoby, firmy zapsané v obchodním rejstříku a další právnické osoby.

V živnostenském rejstříku je možné vyhledávat konkrétní podnikatelský subjekt a dostupné informace o tomto subjektu. Dále umožňuje živnostenský rejstřík vyhledávání informací podle osoby a její historie v současných či minulých strukturách.

V současnosti je dostupná také možnost elektronického zapisování do živnostenského rejstříku osob. Dále je v živnostenském rejstříku vyhledávání statistických údajů o českých živnostenských oprávněních za daný časový úsek. Ve veřejném registru RŽP se dá pořídit i aktuální a elektronicky podepsaný výpis živnostenského rejstříku. Používání www živnostenského rejstříku je vcelku snadná záležitost.

Podnikatelské subjekty lze nalézt podle identifikačního čísla osoby IČO nebo podle názvu subjektu (příp. jen jeho začátku) nebo třeba dle adresy, na které sídlí, bydlí nebo provozuje živnost.

V živnostenském rejstříku nejsou dostupné například informace o uložených pokutách živnostníkovi.

Kdo má povinnost zápisu do živnostenského rejstříku?

V živnostenském rejstříku musí být zapsána každá osoba podnikající na živnostenské oprávnění na území ČR.

Co se zapisuje do živnostenského rejstříku?

Každý živnostník je do rejstříku zaveden automaticky a o zápis není třeba požádat. Živnostenský úřad všechny poskytnuté informace živnostníkem zapisuje do 5 dnů od oznámení podnikatelem, nebo do 5 dnů od té doby, kdy informace získal jiným způsobem.

Veřejná část živnostenského rejstříku obsahuje u živnostníků jméno, příjmení, datum narození, adresu sídla, a informace o jednotlivých živnostenských oprávněních. Těmi jsou například předmět podnikání, datum vzniku, provozovna, odpovědný zástupce, přerušení provozování živnosti, překážky provozování živnosti a tak dále.

Jak získat výpis živnostenského rejstříku?

O výpis živnostenského rejstříku lze zažádat na živnostenském úřadě. Může to být z důvodu potřeby pro banku, při zařizování půjčky pro živnostníky nebo jiné úřední potřeby. Nemusí to být ten, kde je živnost přihlášena, nýbrž jakýkoliv živnostenský úřad. Zároveň se dá výpis živnostenského rejstříku získat na jakémkoliv Czech POINTu České pošty. Výpis lze získat v listinné nebo elektronické podobě.

Kolik to stojí? Na živnostenském úřadě se hradí 20 Kč za každou započatou stránku výpisu. Na místech Czech POINT uhradí žadatel 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další.

Rozdíl mezi živnostenským a obchodním rejstříkem

V tomto bodě může nastat otázka, jaký je rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem. Na první pohled se obchodní a živnostenský rejstřík můžou zdát stejné. Oba rejstříky jsou dostupné na internetu. A zapisují se do nich základní údaje o podnikatelském subjektu, jako jsou jméno a příjmení, sídlo, identifikační číslo nebo předmět podnikání.

Rozdíl je v tom, jaké subjekty se do nich zapisují. Živnostenský rejstřík, přesněji Registr živnostenského podnikání (RŽP), obsahuje na rozdíl od obchodního rejstříku informace o všech osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ). Dokonce i o těch, kteří svou živnost zrušili nebo třeba jen pozastavili.

Každý, kdo má oprávnění k provozování živnosti, se automaticky zapisuje do živnostenského rejstříku. Pro zápis do obchodního rejstříku je třeba zažádat.

Živnostenský rejstřík je na rozdíl od obchodního rejstříku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zastoupeného živnostenským úřadem. Liší se také dostupným obsahem. Některé informace v živnostenském rejstříku nejsou veřejné. A to třeba rodné číslo podnikatele nebo pokuty, jež mu byly uděleny.

Užívání rejstříků je jednoduché a volně přístupné všem.

ARES – živnostenský rejstřík

Co se týká živnostenského rejstříku, ARES je v podstatě elektronickým úložištěm všech firemních informací v rejstříku. Poskytuje snadný přístup k údajům o společnostech zapsaných v České republice, umožňuje uživateli přesně identifikovat danou společnost a zobrazit o ní podrobné informace.

Uživatelé mohou vyhledávat společnosti a subjekty podle názvu, IČO, adresy nebo dokonce právní formy společnosti.

Účelem ARES aplikace je poskytnout obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. K běžnému užívání není přístup živnostenskému rejstříku ARES omezen. Ministerstvo financí si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www živnostenskému rejstříku, potažmo aplikaci ARES uživatelům.

A to těm, kteří denně odešlou k vyřízení více než 10 000 dotazů v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin nebo více než 50 000 dotazů v době od 18:00 hodin do 8:00 hodin rána následujícího dne, nebo se snaží o porušení bezpečnostní ochrany živnostenského rejstříku, www serveru Ministerstva financí.

Kromě toho, že živnostenský rejstřík ARES nabízí klíčové informace k identifikaci společnosti, umožňuje uživatelům sledovat změny, které ve společnosti nastaly.

Změny, jako jsou změny adresy, nové nebo zrušení právní formy, jmenování ředitelů nebo přiřazení typů podnikání, lze sledovat pomocí pravidelných aktualizací. To je pro podnikatele nesmírně užitečné, protože jim to umožňuje snadno zůstat informováni o změnách v samotném podnikatelském prostředí a zároveň sledovat stav své vlastní firmy.