Napište nám

info@aaapenize.cz

Insolvence – zákon, řízení, rejstřík

Dnes je celkem běžné mít půjčku. Většina populace si někdy půjčila peníze. Bohužel někteří si půjčili více, než jsou schopni splácet. Při neschopnosti splácet své závazky existuje šance v podobě insolvence. Co je insolvence? Jak probíhá a jaké jsou podmínky pro zápis do insolvenčního rejstříku fyzických osob?

Insolvence je dnes celkem běžný pojem, který může dlužníkovi pomoci v situaci, kdy není schopen řádně splácet. Je to jakási pomoc, která je regulována insolvenčním zákonem 182/2006 Sb. Je to možnost, jak začít znovu a bez dluhů. Co vše insolvence obnáší? Co vše lze zjistit z insolvenčního rejstříku fyzických osob?

Co je insolvence podle insolvenčního zákona

Pojem insolvence označuje situaci, kdy se dlužník dostane do stavu platební neschopnosti. Není schopný řádně a včas splácet své závazky. Insolvence má své podmínky a dlužník je musí splnit, aby bylo možné zahájit insolvenční řízení.

Aby mohl dlužník požádat o zahájení insolvence, musí podle insolvenčního zákona splňovat tři podmínky:

 • dluží dvěma nebo více věřitelům naráz
 • jeho nezaplacené závazky jsou více než 30 dní po splatnosti
 • není schopen své závazky splácet ze skutečně objektivních důvodů

Insolvence je většinou vnímána negativně. Cílem vzniku insolvenčního zákona je pomoc dlužníkovi ke splacení co největší části, jež je možná. Dlužník má šanci se osvobodit od dluhů a věřitel bude uspokojen alespoň částí splaceného dluhu.

Řešení insolvence

Podle insolvenčního zákona lze úpadek řešit celkem třemi způsoby. Úpadek se netýká jen fyzických osob, nýbrž také osob právnických.

 • konkurs – veškerý majetek dlužníka je prodán a z finančních prostředků se uspokojí pohledávky věřitelů, což je vhodné pro insolvenci právnických osob
 • reorganizace – podnik zůstává v provozu a probíhá jeho ozdravení, pohledávky jsou spláceny průběžně, což je vhodné pro firmy v insolvenci
 • oddlužení (osobní bankrot) – dluhy se splácí podle splátkového kalendáře, což je vhodné pro fyzické osoby v insolvenci

Konkurs je likvidační a spočívá v úplném zpeněžení majetku dlužníka. Tím je uspokojena poměrně velká část věřitelů. Po skončení konkursu nesplacené pohledávky nezanikají. Věřitelé můžou nasadit další zbraň a to exekuci pro vymáhání zbytku peněz.

Reorganizace je pro podnikatele. Jakmile soud povolí tuto možnost nastává pro podnik změna. Jde o opatření, která pomohou ke splácení dluhů. Věřitelé jsou uspokojováni postupně.

Pokud oddlužení skončí, dlužník může být osvobozený od placení zbytku splátek, které dosud nebyly splaceny. Oddlužení je pak standardně určeno především pro fyzické osoby.

Jak probíhá insolvence

Insolvenční řízení má jasně daný postup, jakým je řešeno.

 • insolvenční návrh u soudu
 • insolvenční řízení
 • výmaz z insolvenčního rejstříku

Insolvenční řízení musí začít podáním insolvenčního návrhu u příslušného insolvenčního soudu. Návrh může podat dlužník i věřitel. Je možné ho podat v případě úpadku, nebo teprve hrozícího úpadku. U hrozícího úpadku dlužník ví, že v budoucnu nebude schopný řádně splácet.

Nastává zahájení insolvenčního řízení. Po zahájení insolvenčního řízení nesmí být na majetek dlužníka již prováděna exekuce. V insolvenčním řízení insolvenční soud rozhodne o tom, zda se dlužník opravdu nachází v úpadku. Pokud tomu tak je, vydá rozhodnutí o úpadku, které musí obsahovat několik výroků.

 • zjištění úpadku dlužníka
 • ustanovení insolvenčního správce
 • informace o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí
 • výzva věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili svá zajišťovací práva k dlužníkovu majetku
 • výzva věřitelům, aby přihlásili své pohledávky do insolvence
 • uložení povinnosti, aby dlužník ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznam majetku a svých dlužníků

Dále záleží na tom, zda soud povolí oddlužení, nebo ne. Pokud ano, musí rozhodnout o způsobu vypořádání dluhů. Poté začne běžet splátkový kalendář. V roce 2019 byla přijata novela insolvenčního zákona, která upravuje podmínky a dobu splácení pohledávek. Jakmile budou splněny podmínky, může dojít oddlužení.

 • dlužník nemusí během pěti let uhradit ani 30 procent dlužné částky, jestliže soud uzná, že vyvinul maximální snahu při splácení
 • pokud dlužník uhradí alespoň 60 procent dlužné částky během tří let, budou mu zbylé dluhy odpuštěny
 • osoby v invalidním a starobním důchodu mohou požádat o zkrácenou formu oddlužení (tříletou variantu)

Insolnvece 2024 – novinky

Česká republika má standardní dobu oddlužení pět let. V roce 2023 vznikl návrh novely zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2024. Jeho zásadní změna je: Insolvence v návrhu 2023 by měla trvat 3 roky. Další novinky v insolvenčním návrhu z roku 2023:

 • Zkrácení stávající délky doby insolvence z dosavadních 5 let na 3 roky.
 • Posílení opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po celou dobu je kladen důraz na poctivost dlužníka.
 • Návrh také zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a nesnižoval své příjmy. Dlužník musí v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy, popř. jiného příjmu. Zájmy věřitelů jsou tudíž v oddlužení uspokojivě chráněny.
 • Návrh ctí, že režimy oddlužení pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby byly v nejpodstatnějších parametrech sjednoceny.
 • K přednostnímu uspokojení věřitelů pohledávek z výživného, zpravidla matek samoživitelek, návrh umožňuje provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení.
Insolvence může být možnost, jak se zbavit dluhů.

ISIR justice insolvenční rejstřík – jak najít osoby v insolvenci

Jak najít osoby v insolvenci? Insolvenční řízení je veřejné a najít tak osobu v insolvenci je celkem snadné. Insolvenční rejstřík pro fyzické osoby spravuje Ministerstvo vnitra je přístupný každému. Zkráceně ISIR. Jsou v něm uvedeny všechny důležité údaje o subjektech v České republice, kteří jsou v insolvenčním řízení.

Insolvenční rejstřík je dostupný na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do nebo na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/.

Insolvenční rejstřík je nástroj pro ověření osoby. Stačí do něj vyplnit pouze jméno či IČO konkrétní osoby nebo firmy a během několika vteřin je jasné, zda je vedena jako účastník nějakého aktuálního insolvenčního řízení, či nikoliv.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci?

Výpis obsahuje záznam o insolvenci vč. data zahájení řízení, spisové značky a aktuálního stavu insolvence. Díky rejstříku lze tedy zjistit i stav insolvence v aktuálním dni. Díky insolvenčnímu rejstříku se dá zjistit, zda je někdo v exekuci. Podrobnosti o exekuci jako výše dlužné částky nebo kontakt na exekutora jsou součástí detailu každé exekuce.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

Ačkoliv by se mohlo zdát, že výmaz bude proveden po skončení insolvence, není tomu tak. Skutečný výmaz z insolvenčního rejstříku nikdy neproběhne. Záznamy je nutné uchovávat. Záznam v insolvenčním rejstříku je tak pouze nepřístupný pro veřejnost a to pod době uplynutí 5 let od skončení insolvence. Do té doby je informace veřejná a dostupná.

Půjčka v insolvenci

Je možné si vzít půjčku v insolvenci, nebo si koupit auto na splátky? Ano, je to možné. V zákoně není o zákazu půjčky pro lidi v insolvenci nic uvedeno. Jde ale o to, že dlužník, který je v insolvenci, bude jen těžko shánět někoho, kdo mu půjčí. Další půjčky se také nedoporučují, protože může dojít k tomu, že dlužník nebude schopen splácet vůbec nic. Existují nebankovní subjekty, které poskytnou i auto na splátky pro osoby v insolvenci. Ovšem jde o tak riskantní produkt, že úroky a poplatky budou velmi vysoké.

Jde insolvence zrušit?

Šance pro zrušení oddlužení tu je. Rozhodnutí, zda bude oddlužení zastaveno, může učinit pouze insolvenční soud. K soudu se dá podnět na zastavení insolvenčního řízení. To může podat jak sám dlužník, tak i věřitel. Bez podnětu může insolvenční soud také jednat, pokud došlo k rozporu s insolvenčním zákonem. Podnět na zrušení oddlužení může být podán po schválení oddlužení. Může tak dojít k zastavení kompletního insolvenčního řízení.

Soud zruší insolvenci dlužníka z důvodů uvedených v insolvenčním zákoně.

 • dlužník neplní podstatné povinnosti uložené mu v oddlužení
 • dlužník svým zaviněním způsobil, že mu vznikl nový dluh po splatnosti
 • dlužník svou vinou neplní oddlužení v minimální výši (nehradí minimální splátku pro oddlužení) po dobu delší 3 měsíců
 • soud zjistí, že dlužník svým oddlužením sleduje nepoctivý záměr
 • dlužník navrhne zrušení svého oddlužení

Jak tomu bývá často u dokumentů, ani návrh na zrušení schváleného oddlužení nemá přesně danou formu. Vzor je možný nalézt na internetu. Návrh může být napsán volnou rukou, jen musí být jasné, že jde o tuto situaci. Dopis je nutné předat insolvenčnímu soudu.

Ani zrušení schváleného oddlužení dlužníka na základě jeho návrhu na zrušení oddlužení není překážkou k tomu, aby dlužník o oddlužení opětovně požádal. Na rozdíl od zrušení schváleného oddlužení pro nepoctivý záměr. To je překážkou pro projednání a povolení nového oddlužení dlužníka v zákonné lhůtě od vydání rozhodnutí soudu o zrušení oddlužení.