Napište nám

info@aaapenize.cz

Exekuční řád

Exekuční řád je zkrácený název pro zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tento právní předpis upravuje postavení a činnost soudních exekutorů, provádění exekucí i postavení a organizaci exekutorské komory a všech souvisejících skutečností. Co všechno je dobré vědět o exekučním řízení a jak se dozvím o exekuci?

Exekuce mají jasně vymezená pravidla. Bohužel se s exekucí momentálně potýká ohromná spousta lidí, která v základu neví, jak v případě exekuce postupovat, či jak proti ní bojovat. Exekuci je také možné zastavit za určitých podmínek a tím se alespoň dočasně zbavit exekutorů. Co je to exekuce a jak se v ní vyznat?

Co je to exekuce?

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů, které se nejčastěji provádí prodejem zastavené nemovitosti, srážkami ze mzdy či přikázáním pohledávky z účtu povinného. Pro věřitele je tento krok krajní možností, jak řešit nesplacený úvěr, když klient odmítá splácet závazky.

Exekuční řízení začíná dnem, kdy je návrh doručen exekutorovi, nebo soudu. Exekutor vyzve dlužníka k dobrovolnému splnění dluhu a spraví ho o zahájení exekuce. K zahájení exekuce potřebuje věřitel tzv. exekuční titul, což je rozhodující stanovující povinnost dlužníka k úhradě dluhu. Tím je například platební rozkaz, soudní rozsudek, notářský zápis či rozhodčí nález. Exekuci pak může provádět soudní exekutor, soud, obecní i krajní úřad nebo finanční úřad. Jak exekuce probíhá?

 • podání návrhu na provedení exekuce
 • rozhodnutí o nařízení exekuce (výzva k dobrovolné úhradě dluhu)
 • vydání exekučního příkazu (rozhodnutí o způsobu provedení exekuce)
 • obrana dlužníka proti exekuci
 • ukončení exekuce

Exekuční příkaz je soudním exekutorem vydané rozhodnutí, ve kterém je určen způsob provedení exekuce. Exekutor může provést pouze takový způsob exekuce, který je určen zákonem. Dlužník po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí s majetkem postiženým exekucí nijak nakládat, To znamená, že ho nesmí prodávat, zastavovat či darovat a nesmí vybírat peníze z účtu postiženého exekucí. Všechny tyto kroky nejsou platné v průběhu exekučního řízení.

Průběh exekuce

Exekutor může ze zákona exekuci provést těmito způsoby, které lze navzájem kombinovat:

ZABAVENÍ PENĚZ NA BANKOVNÍM ÚČTU: Po zabavení účtu soudním exekutorem již jeho majitel nemůže s penězi volně nakládat. Z účtu lze akorát provést platbu k úhradě dluhu exekutorovi do 30ti dnů od doručení výzvy. Majitel může z účtu vybrat pouze jednorázově trojnásobek životního minima.

SRÁŽKY ZE MZDY: Exekutor má právo nařídit zaměstnavateli dlužníka, aby prováděl srážky ze mzdy za účelem splacení dluhu. Musí ale zanechat zákonem dané nezabavitelné minimum. Tyto srážky ze mzdy se vyplácí na účet exekutora.

ZABAVENÍ MOVITÉHO MAJETKU: Za účelem splacení dluhu může exekutor přistoupit k zabavení movitého majetku. Tento majetek smí následně prodat formou veřejné dražby. Smí se zabavovat pouze věci, které jsou stoprocentně ve vlastnictví dlužníka. Naopak exekutor nesmí zabavit věci nezbytně nutné k životu, studijní a náboženskou literaturu, dětské hračky, osobní dokumenty, snubní prsteny, zdravotnické potřeby a finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.

ZABAVENÍ NEMOVITOSTI: Nemovitosti jsou zablokovány v katastru a exekutor nechá vyhotovit odborný posudek. Prodej nemovitosti je proveden formou veřejné dražby. Na základě posudku je určena vyvolávací cena nemovitosti ve veřejné dražbě, která začíná na 2/3 odhadované ceny majetku. Po neúspěchu se zvýší cena na 1/2 odhadní ceny.

Minimální splátka exekuce a nezabavitelné minimum

Exekuční srážky ze mzdy jsou běžným a účinným způsobem, jak může věřitel dostát dluhu. Exekutor jedná přímo se zaměstnavatelem a ze mzdy vyměřuje minimální splátku exekuce. Ta se k dlužníkovi vůbec nedostane a zůstává v rukou exekutora, který ji použije ke splacení dluhu.

Nezabavitelné minimum, či nezabavitelná částka je část mzdy, která nesmí být dlužníkovi v exekučním řízení stržena. Musí být dlužníkovi vždy vyplacena. Tato částka slouží k zajištění životních potřeb pokrytí nákladů na bydlení. Výpočet nezabavitelné částky vychází ze životního minima a z normativních nákladů na bydlení. Výše nezabavitelného minima je 9 416,25 Kč.

Jak se dozvím o exekuci – registr exekucí zdarma

Exekuce si lze zkontrolovat a dohledat v Centrální evidenci exekucí zdarma. V tomto registru exekucí soudní exekutoři zapisují zahájená exekuční řízení. Tyto zápisy jsou jejich zákonnou povinností. Pro všechny je dostupné dálkové nahlížení do registru exekucí zdarma. Na dálku online lze tak zjistit všechny nařízené exekuce, aktuální exekuce a podrobné informace k nim.

Výpis z Centrální evidence exekucí zdarma si může zařídit kdokoliv s přístupem k internetu z pohodlí domova na vybraných portálech. Do této evidence exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora ČR, může každý svobodně nahlížet. Zkontrolovat lze sám sebe, ale jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis z centrální evidence exekucí stojí oficiálně 30 Kč. Funguje ale mnoho samostatných registrů, ze kterých je možné pořídit výpis z registru exekucí zdarma. Tyto registry se ale spojují s častými omezeními a není zaručeno, že zde budou všechny potřebné údaje.

Záznam o exekuci – proč dohledávat?

Výpis z Centrální evidence exekucí může obsahovat velmi cenné informace. Lze si zjistit o milovaných osobách, zda nemají v registru záznam o exekuci. Záznam o exekuci je také dobrým ukazatelem toho, zda je dlužník schopen splatit svůj dluh. V jakých situacích se vyplatí vždy nahlédnout do registru exekucí?

 • při pronájmu nemovitosti (risk exekučního řízení nájemce)
 • při koupi nemovitosti (jistota, že nemovitost není součástí exekučního řízení)
 • při koupi automobilu (jistota, že nebude zabaven v rámci exekuce)
 • jistota, že není vedena exekuce proti vlastní osobě

V těchto situacích se vždy vyplatí připlatit si drobný příplatek za výpis z Centrální evidence exekucí. Nejlepší je mít stoprocentní jistotu, že daný majetek, či osoba nejsou terčem exekutorského řízení. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by to mít i významný negativní vliv.

Zastavení exekuce

Nejlepší způsob, jak se vypořádat s exekucí, je zcela se jí vyhnout. To znamená včas splatit veškeré své závazky, popřípadě domluvit se na splátkovém kalendáři s věřitelem. Exekuce není levná záležitost. Kromě dluhu totiž dlužník musí zaplatit i náklady za exekuční řízení včetně zákonem stanovené odměny exekutora.

Za určitých podmínek je ale možné i úplné zastavení exekuce, či její odložení. Odložit exekuci lze v případě, že je dlužník přechodně v mimořádně obtížné situaci, ve které se ocitl bez svého přičinění. Jaké jsou platné důvody pro zastavení exekuce?

 • nemajetnost dlužníka
 • promlčení
 • neplatný rozhodčí nález
 • postižení věcí vyloučených z exekuce
 • úmrtí dlužníka

Ke zjištění, zda jsou exekuce protiprávní, napomáhají i mnohé webové aplikace. Ty vyhodnotí situaci a pokud bude možné exekuci napadnout, automaticky zhotoví návrh na zastavení exekuce. Ten poté stačí vytisknout a poslat na příslušný exekutorský úřad.

Se správný postupem lze proti exekuci účinně bojovat a zastavit ji.

Novela exekučního zákona 2022

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela exekučního řádu. Jedná se o nejvýznamnější úpravu exekučního zákona v poslední době. Tato novela exekučního zákona se silně dotkne zejména dlužníků a dává si za cíl jim především pomoci z dluhové pasti. Tato změna však přináší spoustu novinek exekuce, změn zažitých pravidel, povinností i práv věřitelů i zaměstnavatelů.

Nejvýznamnější změnou aktuální novely exekučního řádu je stanovení maximální délky neúspěšného exekučního řízení. Tedy pokud za posledních 6 let nedošlo k vymožení plnění ve výši takové, aby pokryla alespoň náklady na exekuci, bude se jednat o zastavení exekuce. Oprávněný se musí do 30ti dnů vyjádřit, zda souhlasí se zastavením exekuce. Jestli nesouhlasí, exekutor ho vyzve k zaplacení tzv. prodlužovací částky. Pokud nezaplatí, exekuce se zastaví.

Velikou novinkou exekucí je také to, že vymožená částka bude nejprve použita na náklady exekuce. Částka, kterou exekutor vymůže se nejprve použije na zaplacení nákladů exekuce, následně na jistinu a až poté na úroky, úroky z prodlení a na náklady oprávněného.

Poměrně praktickou novinkou v exekuci je to, že oprávněný má možnost žádat exekutora o vydání kopie celého exekutorského spisu v elektronické podobě. Ta bude oprávněnému zaslána na elektronickém nosiči. První zaslání je zcela bezplatné.

Novela exekučního řádu z roku 2022 přináší i nespočet dalších novinek exekuce.

Exekuce na důchod

Je obvyklé, že exekuce zůstává i při přechodu do důchodu, když dlužník nestihne dluhy splatit před odchodem. I na důchodce se vztahuje omezení příjmů na nezabavitelné minimum. Tahle částka důchodci zůstane i v případě, že dluží miliony korun a je mu nařízeno několik exekucí. V případě, že je důchodce ženatý/vdaná, připočítává se k nezabavitelnému minimu navíc částka na vyživovanou osobu.

Částka nad rámec nezabavitelného minima se dále rozdělí na třetiny a jedna, nebo dvě třetiny důchodci zůstávají. Pokud pobírá důchodce důchod vyšší než 20 994 Kč, tak všechno nad tuto částku spadá na splacení dluhu věřitelům společně s jednou, či dvěma třetinami z částky zbylé po odečtení nezabavitelného minima z důchodu do 20 994 Kč.

I přes to, že exekuce na důchod člověka nezruinuje, je lepší si exekuci na důchod nenechávat.