Napište nám

info@aaapenize.cz

Jak napsat závěť – vzor, kdy je neplatná a kam ji uložit?

Obliba závěti se v posledních letech stále zvyšuje. Lidé chtějí ochránit svůj majetek i po smrti. Díky závěti je možné rozhodnout, jak naložit s vlastním majetkem. Je mnoho případů, kdy člověk nechce svůj majetek nechat zákonným pozůstalým, případně žádné nemá. Jak sepsat závěť? Jaké jsou náležitosti? Kde je závěť uschována? V jakém případě se stává neplatnou?

Co bude po smrti s majetkem? Jakým způsobem bude postaráno o rodinu? To jsou otázky, které lze zodpovědět pomocí závěti. V té lze určit, kdo bude dědicem a v jakém podílu. Tento právní dokument lze sepsat několika způsoby. Je však důležité, aby splňoval jistá kritéria.

Co je to závěť

Závěť je právní dokument, ve kterém osoba stanovuje, co má být provedeno se jejím majetkem po smrti. Jiný název, se kterým se lze setkat, je také testament či poslední vůle. Tento dokument obsahuje instrukce ohledně dědictví a rozdělení majetku mezi určené osoby nebo organizace. Závěť je důležitým nástrojem pro plánování dědictví a zajištění, že majetek bude rozdělen podle přání zůstavitele. Po smrti je závěť obvykle prověřována soudem.

Majetek, o kterém je v poslední vůli psáno, se nazývá dědictví. Mohlo by se zdát, že lze o majetku zcela svobodně rozhodnout, ale to je omyl. Vše se řídí dědickým právem. To je uvedeno ve sbírce zákonů § 1475–1720 zákona č. 89/2012 Sb.

Závěť je odvolatelný dokument. Lze jej upravovat či zcela zrušit.

Kdo může sepsat závěť

Pro sepsání poslední vůle je nutné splnit několik podmínek.

 1. Plná právní způsobilost. Zůstavitel musí mít plnou právní způsobilost a být schopen chápat důsledky svých rozhodnutí při psaní závěti.
 2. Písemná forma. Závěť musí být vždy sepsána v písemné formě, což znamená napsaná na papíře, včetně vlastnoručního podpisu zůstavitele.
 3. Jasný obsah. Obsah závěti by měl být co nejjasnější, aby nevznikly nedorozumění nebo neshody po smrti.
 4. Svědci. V případě problémů mohou pomoci s rozhodnutím o závěti.
 5. Dobrovolnost. Závěť nesmí být vytvořena s nátlakem nebo donucení. Zůstavitel by měl psát závěť dobrovolně a s jasnou myslí.

Toto jsou základní podmínky pro sepsání závěti. Pokud jsou všechny požadavky splněny, závěť je považována za platnou a soud ji následně uzná a provede její obsah. Je však důležité mít na paměti, že právní požadavky a platnost závětí se mohou lišit. Je vhodné vyhledat právní pomoc, pokud je třeba napsat závěť, aby byla dodržena platnost.

Forma závěti

Existuje několik forem závěti, které se používají k vyjádření poslední vůle a určení dědiců. Je nutné, aby měla poslední vůle písemnou formu. Existuje pouze jistá výjimka, kdy to lze nahradit.

Některé základní formy závěti jsou:

 • závěť pořízená soukromou listinou
 • závěť pořízená ve formě notářského zápisu
 • závěť pořízená s úlevami

Díky sepsané závěti je možné rozdělit své úspory dle vlastního uvážení.

Závěť pořízená soukromou listinou

Zůstavitel, který se rozhodne pro závěť pořízenou soukromou listinou má dvě možnosti.

 • Holografická závěť. Musí být sepsána vlastní rukou zůstavitele a také podepsána. Pokud to není splněno, je závěť prohlášena za neplatnou. Pokud bude podezření, že se atributy písma liší a není tedy jisté, že psal sám zůstavitel, je prohlášena závěť za neplatnou.
 • Alografická závěť. Není přímo vlastnoručně sepsána, ale obsahuje podpis zůstavitele. Může být přítomna osoba, která pomůže při podpisu. Je potřeba dvou svědků, při kterých zůstavitel potvrdí, že jde o jeho vůli. Zde je možné ji vytisknout z počítače.

V případě, že osoba chce sepsat závěť bez svědků, musí zvolit první možnost. V případě handicapovaných osob, které jsou nevidomé nebo nemohou psát, jsou pravidla o něco přísnější. Například je nutné, aby měly tři svědky. Je nutné se před sepsáním informovat.

Závěť pořízená ve formě notářského zápisu

Jedná se o sepsání veřejné listiny v podobě notářského zápisu. Notář má povinnost se přesvědčit, že zůstavitel jedná zcela dobrovolně a jde opravdu o jeho poslední vůli.

V některých případech je závěť u notáře nutná:

 • zůstavitel pořizuje notářský zápis ve prospěch osoby, která o něj pečuje ve zdravotnickém či sociálním zařízení
 • zůstavitel je osobou starší patnácti let, která dosud nenabyla svéprávnosti
 • zůstavitel je omezen ve svéprávnosti
 • zůstavitel chce založit nadaci či nadační fond (u nadace je závěť nadační listinou, u nadačního fondu má funkci zakládací jistiny)

Tento typ zaručuje, že se poslední vůle projedná a bude brána opravdu tak, jak je zamýšlena. Tento způsob dává jistotu. Jelikož je vše sepsáno notářem, zůstává také jedna kopie uložena přímo u notáře. Existuje také registr, kam se poslední vůle zadá, že byla sepsána.

Závěť pořízená s úlevami

Tento typ závěti se taktéž nazývá privilegovaná závěť. Je pořízena v případě, že se osoba nachází v mimořádné situaci, která nedovoluje sepsání klasické závěti. Jde například o případ války nebo živelné katastrofy.

Existují různé typy závěti s úlevami:

 • závěť ústní před třemi svědky – tento typ má omezenou platnost 14 dní po skončení mimořádné situace
 • závěť zaznamenaná starostou obce – omezená platnost je tři měsíce po skončení mimořádné situace
 • závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky – platnost na tři měsíce po skončení mimořádné situace

Díky této možnosti lze mít závěť i při nestandardních podmínkách, které nastanou neočekávaně.

Před sepsáním závěti

Ještě před sepsáním závěti je dobré popřemýšlet o několika věcech. Je důležité si uvědomit životní situaci a co se vše může stát po smrti.

Je důležité nezapomenout na:

 • přehled majetku – mohlo by se zdát, že to bude mravenčí práce, ale opak je pravdou. Nemusí se uvádět přesná čísla či konkrétní detailní informace. Stačí například uvést, že jde o běžný účet u Monety, auto v užíváni v době smrti apod. Díky tomu bude dohledání snadné.
 • existuje nepominutelný dědic – pokud existují děti, jde o nepominutelné dědice. Vynechat dítě ze závěti lze v pouze zákonem daných případech.
 • údaje o dědicích – je potřeba nejen jméno, ale také jejich data narození pro přesné určení osob.

Je dobré si před sestavením závěti všechno sepsat a mít připraveno dopředu.

Náležitost závěti

Závěť musí obsahovat několik důležitých náležitostí, aby byla platná a právně účinná.

 1. Identifikace zůstavitele. Závěť by měla obsahovat úplnou identifikaci, tedy jméno, příjmení, datum narození a aktuální adresu.
 2. Prohlášení o závěti. Závěť by měla obsahovat jasný výrok nebo nadpis, který prohlašuje, že se jedná o závěť.
 3. Dispozice o dědictví. Závěť by měla obsahovat instrukce o tom, jaký majetek, v jakém poměru a komu bude odkázán. Identifikace dědiců včetně data narození.
 4. Specifické podmínky nebo omezení. Může obsahovat například nutnost dovršení plnoletosti či jiná omezení pro dědictví.
 5. Datum a podpis. Závěť by měla mít datum, kdy byla sepsána, a musí být podepsána zůstavitelem. Datum není nutný, ale v budoucnu to může zamezit komplikacím.

Je důležité, aby byla závěť psána srozumitelně a jednoznačně, aby nedocházelo k nedorozuměním nebo neshodám.

Koho je možné vydědit

Všeobecně platí, že závěť má přednost před zákonným dědictvím. Je tak možné rozhodnout o celém svém majetku. V závěti se nesmí zapomenout na nepominutelné dědice, ti mají možnost nárokovat část dědictví i bez uvedení v závěti. To bývají nejčastěji děti. Momentálně není možné děti zcela vynechat z dědictví, pokud se neprokáží jisté skutečnosti.

Vydědění znamená vzít práva dědici na jeho zákonný podíl.

Vydědit lze v případě:

 • daný člověk vede trvale nezřízený život
 • daný člověk neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi
 • daný člověk o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
 • daný člověk byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze

Vydědění lze zakomponovat do závěti samotné, nebo sepsat prohlášení o vydědění jako samostatnou listinu.

V jakém případě je dobré mít závěť

Odpověď na otázku, zda se vyplatí mít závěť, závisí na individuálních okolnostech a potřebách každého jednotlivce. Existuje několik důvodů, proč by se mohlo vyplatit mít závěť:

 1. Kontrola nad dědictvím. Závěť umožní určit, jakým způsobem bude majetek rozdělen po smrti.
 2. Péče o rodinné příslušníky. Pokud jde o závislé členy rodiny, může být v závěti určen opatrovník.
 3. Podpora nepříbuzných dědiců. Pokud jde o přátele, charitativní organizace nebo jiné osoby mimo přímou rodinu, závěť je nezbytná, aby přání bylo respektováno.
 4. Minimalizace sporů. Závěť může snížit riziko sporů mezi dědici tím, že jasně stanoví, jaký majetek komu připadne.
 5. Právní jistota. Závěť vypracovaná s pomocí notáře nebo právního odborníka zajistí, že bude provedena v souladu s platnými právními předpisy, což snižuje riziko, že by byla závěť zpochybněna nebo prohlášena za neplatnou.

Pokud existuje jasná představa o rozdělení majetku po smrti, pak se vyplatí mít závěť. Při psaní závěti je ale důležité zajistit, aby byla provedena správně a aby splňovala platné právní požadavky.

Kde mít uloženou závěť

Po sepsání závěti je nutné uložit ji na bezpečné místo. Na výběr je z několika možností. Nejčastěji je uchovávána:

 1. Doma. Mnoho lidí si svou závěť uschovává doma ve svém osobním trezoru nebo jiném bezpečném místě. Je důležité, aby místo bylo známo důvěryhodné osobě nebo rodinnému příslušníkovi, aby po smrti bylo možné závěť snadno najít.
 2. U notáře. Mnoho lidí volí závěť nechat uschovat u notáře. Notář má závěť zaregistrovanou a podepsanou, což dodává větší důvěryhodnost a snižuje riziko ztráty nebo pozměnění závěti bez vědomí.

Je důležité, aby osoby blízké pozůstalému věděly, kde je závěť uschovávána a jak se k ní dostat po smrti. To pomůže zajistit, že závěť bude nalezena a provedena podle přání.

Vzor závěti

Na internetu je možné si stáhnout vzory, i v PDF formátu, všech druhů závětí. Vlastnoruční závěť je ovšem nutné přepsat. Všechny vzory je nutné jak po přepsání, tak v případě vytištění také vlastnoručně podepsat.

Já, Anna Nová, R.Č., bytem …, stanovuji po zralé úvaze pro případ své smrti, že můj syn Václav, R.Č., bytem … zdědí kanoi a stan. Moje sestra Ema, R.Č., bytem … zdědí půl milionu Kč pod podmínkou, že do dvou let nechá zbudovat výtah do domu, kde bydlí. Dědicem veškerého ostatního majetku ustanovuji kamarádku Hanu Starou, R. Č., bytem …. V případě, že by Hana Stará z jakéhokoliv důvodu nemohla dědit, ustanovuji náhradní dědicí dceru Emu, R. Č., bytem …. 

V Opově 1. 1. 2023 vlastní rukou (vlastnoruční podpis)

V případě stažení vzoru závěti v PDF je nutné dokument přizpůsobit vlastní situaci a rovněž jej vlastnoručně podepsat.