Napište nám

info@aaapenize.cz

Peněžní deník – příjmy a výdaje, vzor

Základem každého úspěšného podnikání je přehled o všech příjmech a výdajích. Je to důležité kvůli splatnosti faktur a daňové evidenci. Jedním z nástrojů je peněžní deník. Je to nástroj, který pomůže s evidencí a vytvoří dokonalý přehled. Co je to peněžní deník? Jakým způsobem peněžní deník založit? Co je obrat a jak zní definice účetnictví?

Nástrojů pro pomoc s vedením účetnictví a faktur je spousta. Jedním z nejdůležitějších je však peněžní deník. Pomůže s udržením pořádku v příjmech a výdajích. Bez kontroly finančních toků se může firma lehce dostat do problémů. Jsou zde zaneseny finanční operace, příjmy a výdaje, které byly provedeny.

Peněžní deník

Pojem peněžní deník by měl znát každý, kdo potřebuje kvůli daňové evidenci vést přehled o příjmech a výdajích. Peněžní deník je nově od roku 2004 nazýván jako deník příjmů a výdajů.

Peněžní deník je záznam, ve kterém si uživatel zapisuje transakce, jako jsou příjmy a výdaje. Tento záznam mu pomáhá sledovat, jakým způsobem utrácí své peníze, a umožňuje mu lépe porozumět finančním tokům. Díky peněžnímu deníku může uživatel snadněji plánovat své výdaje, rozpočtovat peníze a případně identifikovat možnosti úspor. Jsou zde zahrnuty jak hotovostní platby, tak i platby převodem. Týká se především OSVČ s ročním obratem pod 25 milionů Kč. Jinak je nutné vést účetnictví.

Typicky obsahuje následující informace:

Deník příjmů:

 • Záznamy o všech příjmech, které osoba nebo organizace získala. To může zahrnovat příjmy z prodeje zboží nebo služeb, platby od zákazníků, úroky, investiční příjmy atd.

Deník výdajů:

 • Záznamy o všech výdajích, které osoba nebo organizace provedla. To může zahrnovat platby za nákupy, mzdy zaměstnancům, nájem, účty, investiční výdaje, neomezené datové tarify pro zaměstnance, atd.

Tyto deníky umožňují uživatelům sledovat, kolik peněz přichází a odchází. Avšak je třeba mít na paměti, že deník příjmů a výdajů není kompletním účetním systémem a nemusí plnit všechny požadavky pro účetní výkazy nebo daňové účely. Záleží na formě podnikání.

Forma peněžního deníku

Deník příjmů a výdajů je obecně jednoduchý a flexibilní nástroj pro záznam finančních transakcí. Existuje mnoho možných forem, jak si takový deník vést, a uživatel si může vybrat tu, která mu nejlépe vyhovuje. Není zákonem předepsáno, jakou formu má mít. Je tedy zcela na podnikateli, jakým způsobem bude finanční toky zaznamenávat.

Některé základní možnosti jsou:

 1. Papírový deník. Jednoduchá forma deníku příjmů a výdajů, kde uživatel ručně zapisuje jednotlivé transakce do vyhrazených sloupců nebo řádků.
 2. Tabulka v elektronickém dokumentu. Vytvoření tabulky v programu jako Microsoft Excel nebo Google Sheets, kde uživatel může zaznamenávat transakce do jednotlivých buněk tabulky.
 3. Mobilní aplikace pro správu financí. Existuje mnoho mobilních aplikací navržených speciálně pro sledování příjmů a výdajů. Uživatelé mohou jednoduše zadávat své transakce a aplikace poskytnou přehledné grafy a statistiky.
 4. Online účty a internetové bankovnictví. Mnoho bankovních a finančních institucí nabízí funkce sledování příjmů a výdajů přímo v jejich online bankovnictví.

Důležité je zachovat strukturu, která zahrnuje:

 • datum, kdy byla transakce uskutečněna
 • označení daňového dokladu (zkratka označení dokladu v rámci číselných řad)
 • popis transakce, která se uskutečnila (nákup zboží, příjem peněz do pokladny…)
 • přehled o úpravách, které zvyšují nebo snižují základ daně
 • v případě plátců DPH také přehled o přijaté a zaplacené DPH

Jednotlivé záznamy lze dále upřesnit a rozdělit detailněji pomocí zkratek. V praxi se používá například:

 • PPD – příjmový pokladní doklad
 • VPD – výdajový pokladní doklad
 • FP – přijatá faktura
 • FV – vydaná faktura
 • ID – interní doklady

To umožní uživateli snadno analyzovat své finanční záznamy a lépe porozumět svým peněžním tokům. Je také na zpracovateli, zda si bude vést jednu knihu pro všechny subjekty, nebo pro každý subjekt jeho vlastní knihu.

Peněžní deník lze mít v papírové podobě.

Co je to účetnictví

Definice účetnictví je systém záznamu, klasifikace, analýzy a prezentace finančních informací o transakcích a událostech v organizacích a firmách. Cílem účetnictví je poskytnout přesný a ucelený pohled na finanční situaci a výkonnost subjektu a umožnit efektivní řízení a rozhodování. Základy účetnictví jsou důležité pro vedení podnikání.

Účetnictví hraje klíčovou roli v každé organizaci, umožňuje předpovědět finanční výsledky, identifikovat problémy a poskytuje důležité informace pro akcionáře, investory, věřitele a další zainteresované strany.

Peněžní deník a účetnictví jsou dva odlišné pojmy, které se týkají finančního sledování, ale mají různé účely a rozsahy.

 1. Peněžní deník:
  • Peněžní deník je nástroj, který používá podnikatel pro sledování svých finančních transakcí, jako jsou příjmy a výdaje.
  • Používá se k evidenci každodenních finančních operací, jako jsou nákupy, platby účtů, záznamy o výplatě mzdy, malé výdaje atd.
  • Hlavním cílem peněžního deníku je poskytnout uživateli přehled o tom, jaký má obrat.
 2. Účetnictví:
  • Účetnictví je komplexní systém, který používají větší podniky, organizace a firmy k systematickému záznamu a vyhodnocování finančních událostí.
  • Zahrnuje záznamy o všech finančních transakcích a jejich kategorizaci podle standardizovaných účetních pravidel.
  • Účetnictví poskytuje podrobný pohled na finanční situaci podniku, včetně vykazování zisku a ztrát, hodnoty aktiv a závazků, a slouží pro daňové účely a další finanční analýzy. Patří sem také odpisy majetku.

Kromě vedení účetnictví je důležitý i výpočet odpisů, tj. rozdělení ceny dlouhodobého majetku do účetních období po dobu jeho užitečné životnosti. Výpočet odpisů může být složitý, proto se hodí online kalkulačka. Kalkulačky odpisů zahrnují běžné metody výpočtu a umožňují zadat parametry jako cena majetku, užitečná životnost a metoda odpisování.

Zatímco peněžní deník je jednoduchý nástroj, účetnictví je komplexní systém, který slouží k přesnému sledování a hlášení finančních informací pro podniky a organizace. Bez základu účetnictví není možné vést podnik správně.

V mnoha případech si malý podnikatel dělá účetnictví sám. Díky základům účetnictví, které se učí na střední škole, případně jsou uvedeny na internetu, není tak těžké to zvládnout. Ovšem vždy je lepší mít odborníka, kterým je účetní. Tato osoba zná všechna pravidla a zákoutí účetnictví.

Účetnictví a obrat

Obrat a účetní zůstatek jsou dva důležité pojmy v oblasti účetnictví, které se používají pro sledování finančních transakcí a hodnoty účtů v účetních knihách organizací.

Zde je jejich vysvětlení:

 1. Obrat (také nazýván „pohyb“ nebo „obratovost“):
  • Obrat v podnikání odkazuje na celkovou částku tržeb, které firma generuje ze svých prodejů zboží nebo služeb za určité účetní období. Tento ukazatel vyjadřuje, jaké množství peněz podnik získal z prodeje svých výrobků nebo nabízených služeb. Jedná se o hrubý příjem, od kterého se odečítají náklady a daně. 
  • Obrat je souhrn hodnot finančních transakcí (příjmů nebo výdajů) v určitém účetním období.
  • Jedná se o celkovou částku peněz, která se pohybovala přes určitý účet nebo skupinu účtů za dané období.
  • Obrat může být spočítán pro jednotlivé účty nebo pro celou společnost a poskytuje informace o tom, jak často a v jakém rozsahu se peníze pohybují.
 2. Účetní zůstatek (také nazýván „závěrečný zůstatek“ nebo „rozvaha“):
  • Účetní zůstatek je hodnota na konci účetního období na určitém účtu nebo skupině účtů.
  • Zahrnuje všechny příjmy, výdaje, investice a ostatní finanční transakce z minulých období, které ovlivnily tento účet.
  • Účetní zůstatek je důležitý, protože ukazuje, kolik peněz nebo aktiva zůstává na účtu po odečtení všech příjmů a výdajů.

Oba tyto účetní pojmy jsou klíčové pro pochopení finanční situace organizace, zejména v kontextu účetních výkazů, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Zároveň je třeba mít na paměti, že pouhý obrat nemusí poskytovat úplný obrázek o ziskovosti a finanční stabilitě firmy. Pomáhají sledovat finanční pohyb, zhodnotit výkonnost organizace a poskytnout informace pro řízení a rozhodování.

Co dělá účetní

Práce účetní je označení pro profesi nebo činnost osob, které se zabývají účetnictvím a finančními záznamy organizace, firmy nebo podnikatele. Účetní jsou odborníci, kteří mají pověření a dovednosti k vedení knihovních operací, finanční analýze a správě finančních záznamů.

Hlavní odpovědností práce účetního může být:

 1. Vedení účetnictví. Zajištění přesného záznamu finančních transakcí, jako jsou faktury, účtenky, platby, výdaje a příjmy, do účetních knih.
 2. Sestavení účetních výkazů. Příprava finančních výkazů, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, které poskytují přehled o finanční situaci firmy.
 3. Daňová evidence. Zajištění správného záznamu a dokumentace finančních transakcí pro splnění daňových povinností.
 4. Finanční analýza. Hodnocení a interpretace finančních výsledků a poskytování relevantních informací pro rozhodování a plánování.
 5. Dodržování právních předpisů. Zajistit, že všechny finanční záznamy a účetní operace splňují platné účetní standardy a právní předpisy.

Práce účetních může být zásadní pro fungování firmy, protože poskytují informace o finančním zdraví, ziskovosti a úspěšnosti organizace. Proces účetnictví vyžaduje pečlivost, přesnost a znalost účetních principů. Někteří účetní mohou mít specializaci v daňovém účetnictví, finančním řízení nebo auditech.

Přechod z daňové evidence na paušál

Téměř každá OSVČ přemýšlí, zda je pro ni výhodnější vést daňovou evidenci, či uplatňovat výdaje paušálem. Přechod z daňové evidence na daňový paušál je změna způsobu zdanění podnikání.

Daňová evidence je založena na přesném záznamu finančních transakcí, zatímco daňový paušál je zjednodušený daňový režim, kde je daňová povinnost stanovena jako pevná částka nebo procento z výdajů. Přechod na daňový paušál může být pro některé podnikatele výhodnější nebo snazší, zejména pokud nemají velké výdaje nebo složitou finanční strukturu.

Účetní deník vs. peněžní deník

Účetní deník a peněžní deník jsou dva různé účetní nástroje, které slouží k zaznamenávání finančních transakcí, ale mají různé účely a rozsahy.

 1. Účetní deník:
  • Účetní deník je hlavním knižním záznamem v rámci účetního systému organizace.
  • Slouží k zaznamenávání všech finančních transakcí společnosti v chronologickém pořadí.
  • Každá transakce je zapsána do účetního deníku včetně účtů, které jsou dotčeny, částky transakce, data a dalších relevantních informací.
  • Účetní deník je základním záznamem pro účetní proces, z něhož se odvíjejí další účetní záznamy, jako je vedení hlavní knihy a sestavení účetních výkazů.
 2. Peněžní deník:
  • Peněžní deník je nástroj pro záznam finančních transakcí souvisejících s penězi nebo hotovostí.
  • Zaměřuje se na transakce týkající se výdajů a příjmů hotovosti, jako jsou platby v hotovosti, výběry z bankomatu, platby ze šeku atd.
  • Peněžní deník může být součástí účetního deníku nebo může existovat samostatně jako oddělený záznam.
  • Jeho cílem je poskytnout přehled o toku peněz v hotovosti v organizaci.

Zatímco účetní deník slouží jako hlavní kniha pro zaznamenávání všech finančních transakcí organizace, peněžní deník se zaměřuje specificky na peněžní operace. Oba nástroje jsou důležité pro udržení přesné a kompletní účetní evidence a jsou často využívány ve společnosti současně.

Vzory účetního a peněžního deníku

Obě formy deníku je možné psát v Excelu. Účetní deník se většinou píše v rámci nějakého účetního programu. Peněžní deník lze psát mnoha způsoby, jak bylo řečeno. Na internetu lze sehnat vzory účetního deníku i peněžního deníku pro představu pro začínající podnikatele.

Peněžní deník je nejjednodušší psát v Excelu.
Vzor účetního deníku.

Díky internetu mají začínající podnikatelé možnost si stáhnout vzory prakticky čehokoliv. Vzor peněžního deníku, respektive vzor, jak vypadá peněžní deník v Excelu, tedy není problém sehnat.