Napište nám

info@aaapenize.cz

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz je příkazem k vedení exekuce. Je více způsobů, jak lze exekuci z dlužníka vymáhat. Vše je koordinováno exekučním řádem a soudní exekutor určí majetek i proces vymáhání. Co je to exekuční příkaz k prodeji nemovitosti? Jak lze zjistit exekuci a kde ji dohledat? Co může exekutor zabavit?

Nejčastějším způsobem, kterým je dlužník v exekuci postižen, je srážka z jeho mzdy. Není však výjimkou ani blokace jeho peněžních prostředků a zabavení majetkových věcí. V případě rozsáhlých dluhů a jejich nesplácení může osoba dospět až k exekuci na nemovitost.

Jak zjistím exekuci a kde je exekuce nemovitosti vedena

Cesta ke zjištění dluhu a exekucí vede přes registry dlužníků. V nich je jasně zapsán přehled určitých závazků a dluhů, které jsou vůči osobě vedené. Když se tedy osoba zeptá, jak zjistím exekuci na mou osobu, musí se poohlédnout po evidenci dlužníků. Je potřeba zdůraznit, že ne všechny dluhy jsou dohledatelné v jedné jediné evidenční listině.

Dluhy se liší dle věřitelů a činností, ze kterých vyplynou. Primárním výpisem dluhů u exekuční problematiky je ten, který vede exekutorská komora. Centrální evidence exekucí poskytuje elektronické výpisy, které jsou zpoplatněny. Do evidence lze po přihlášení vstoupit a provést kontrolu.

U exekuce nemovitosti je zápis uveden v katastru. Do katastru nemovitostí má přístup každý a může tak ověřit, jestli je na jeho vyhledávanou nemovitost udělena exekuce, popřípadě zástavní právo.

Jak zjistit exekuci podle čísla

Katastr nemovitostí je jedním ze způsobů, jak zjistit exekuci nemovitosti podle čísla. Nemovitost, na kterou je exekuční řízení uvaleno, je označena poznámkou. Jedná se právě o číslo exekuce. Označení může vypadat např. jako 100 EX 1222/14. Číslo 100 symbolizuje číslo exekutorského úřadu. Tyto první předčíslí jsou sepsány v seznamu exekutorů a jsou dohledatelné.

Zkratka EX je označení pro exekuci. Číslo 1222 v příkladu označení exekuce znamená pořadové číslo, které je exekučním úřadem vedeno. Označení za lomítkem, v tomto případě 14, je rok, kdy bylo exekuční vedení zahájeno.

Číslo exekuce je spisová značka, která je vedena úřadem a slouží k dohledání a vedení databáze. Toto označení je uváděno i na dokumentech, které jsou dlužníkovi doručeny. K tomu, jak zjistit exekuci podle čísla, může pomoci i Česká pošta, která službou Czech Point vystaví výpis za 50 Kč, kde jsou vůči žádající osobě sepsány všechny možné exekuce.

Exekuční prodej nemovitostí

Pokud se dlužník dostane do situace, kdy je vůči němu zahájen exekuční prodej nemovitostí, většinou je to z důvodu nehrazení dluhu, se kterým je osoba obeznámena. Soudní exekutor se nemá jak dostat ke srážce mzdy nebo zabavení financí na účtu dlužníka.

Soudní exekutor může zahájit exekuční prodej nemovitostí a další způsob k tomu, jako je např. zmíněná srážka ze mzdy. U nemovitosti má exekutor dvě možnosti, jak dlužníka v rámci jeho domu nebo bytu postihnout.

Způsoby k postihnutí nemovitosti dlužníka ze strany exekutora:

  • exekutorské zástavní právo
  • exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční prodej nemovitosti je vážnější. U exekutorského zástavního práva je příznivější situace, jelikož toto postihnutí znamená právo k zajištění pohledávky. Nesymbolizuje prodej a dlužník může nadále nemovitost využívat. U tohoto způsobu exekutorské činnosti na nemovitost je číslo exekuční zástavy zapsáno do katastru.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční zástavní právo s sebou přinese jemnější vymáhání pro dlužníka. Na jeho nemovitost je uvaleno zástavní právo a dlužník musí dluh splatit. Po splacení je exekuční řízení ukončeno, dluh je vypořádán a zástavní právo je vymazáno z katastru nemovitostí. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je ovšem striktnější a pro dlužníka velmi vážný.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti hrozí ztrátou dlužníkovo majetku. Nemovitost je odkázána k prodeji a je potřeba její hodnotu zpeněžit. K tomu slouží dražba. Z ní je výtěžek využit ke splacení pohledávek věřitelů. Pokud dlužník nesouhlasí s prodejem, může dluh uhradit nebo předložit jiný majetek, který exekuce postihne.

I v tomto případě je nemovitost v katastru označena číslem exekuce. Jedná se o poznámku pro možné investory, kteří musí vědět, že kupují domy v exekuci. Včasným řešením lze využít služby realitních společností, které poskytují prodej nemovitosti formou nájmu. Dlužníkovi zůstane střecha nad hlavou a vyhne se exekučnímu řízení dle platné legislativy exekučního řádu.

Zabavené domy na prodej představují domy v exekuci

Domy v exekuci s sebou nesou zajímavé investiční příležitosti, avšak i rizika, která z koupě plynou. Zabavené domy na prodej bývaly výhodné z hlediska cenových úrovní. Domy v exekuci byly levnější. Nižší cena koupě zabaveného domu však již není pokaždé zaručena.

Zabavené domy na prodej s exekučním příkazem jsou nabízeny na řadě portálech, kde se koná dražba. Jinými slovy se jedná o aukci zabaveného majetku. Tento proces je nabízen na základě odborného cenového odhadu, který vytvoří soudní znalec. Vydražitelem je dražitel, který nabídne nejvyšší nabídku za nemovitost.

V případě koupě domu v exekuci je potřeba myslet na to, že kupující získává nejen samotnou nemovitost, avšak i úskalí, které s sebou exekuční dům přináší.

Koupě domu v exekuci a dražby bytů mohou být rizikové

Převody nemovitostí jsou procesně náročnější, než je tomu u věcí movitých. Opatrnost je vždy na místě a to jak u koupě, tak i prodeje. Pokud je dlužníkovi nařízena exekuce na nemovitost, sám ji prodat nesmí. Exekutor totiž jediný může nakládat s majetkem, který je doručen ve vyrozumění exekučního řízení.

Koupě domu v exekuci je tedy možná přes řízenou exekuci. Od vlastníka v exekuci není možné koupit jeho dům, jelikož by nebyl zákaz respektován. Kupující si může prověřit prodávajícího u Exekutorské komory ČR, která vede CEE. Centrální evidence exekucí může odhalit aktuální exekuce, které jsou vedené na danou osobu.

Stejně tak jako u domů, i dražby bytů mají svá označení. Jakákoli nemovitost je označena poznámkou zástavního práva nebo nařízeného prodeje. Rozdíl v koupi je ten, že se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí kupní. Je důležité znát výši dlužných částek, ze kterých plynou exekuční nároky.

Nemovitosti v exekuci jsou vedeny Exekutorskou komorou ČR, označení může vypadat např. jako 100 EX 1222/14.

Pokud by částka dluhu byla vyšší, než hodnota nemovitosti k zaplacení, je dobré se do koupě nepouštět. Může to přinést další komplikace a zbytečné problémy, které s sebou nemovitost v exekuci nese. Je potřeba myslet i na potenciální nové exekuce, které ještě nejsou usneseny a mohou se objevit až posléze.

Prodej nemovitostí v exekuci

Prodej nemovitostí v exekuci může být i pro dlužníka výhodný. Je však potřeba se k exekučnímu řízení stavit čelem a s exekutorem aktivně komunikovat, spolupracovat. Dlužník má příležitost splatit své dluhy. Základním způsobem, kterým je prodej domů v exekuci uskutečněn, je prodej před nařízením dražby. Druhým způsobem je samotná dražba.

Záleží na fázi, ve které se dlužník v exekučním řízení nachází. Prodej před dražbou lze nazvat i jako prodej z volné ruky. V případě, že má dlužník dostatek peněz, může složit dluh z finančních prostředků, který nařídí exekutor. Tato určená částka je nutná splatit před nařízením dražby. Prodávající má poté široký prostor pro jeho součinnost a hledá s exekutorem zájemce o nemovitost.

Pokud není prodej bez dražby možný, je nařízena dražba nemovitosti v exekuci. Tato dražba je však nedobrovolná a označena jako EX. K celému procesu je vypracována dražební vyhláška, která obsahuje důležité informace a dokumenty k nemovitosti. Celý průběh dražby je ve vyhlášce zaznamenán.

Vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy

K exekuci nemovitosti dochází u dlužníků, kteří mají své závazky vysoké a o splacení se nesnažili. Pokud však dlužník má dluhy, které jsou zvládnutelné k umoření, může zhodnotit výhodné řešení ve formě vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy. U prodeje domu formou nájmu dochází k prodeji nemovitosti a následnému splacení dluhů.

Existují solidní společnosti, které poskytují dlužníkům půjčky právě k řešení jejich exekučních řízení. S ohledem na výši pravidelných měsíčních příjmů dlužníka může osoba požádat o pomoc s poskytnutím finančních prostředků. Ty jsou obratem převedeny na účet exekutora. Exekuce je následně vyřešena a dlužník splácí danou finanční výpomoc v měsíčních splátkách společnosti.

Co může exekutor zabavit, jaký je průběh exekuce

Od roku 2022 jsou platné změny v exekuční legislativě, které se snaží ulehčit dlužníkovo bezvýchodnou situaci. Úprava dosáhla i na to, co může exekutor zabavit. Vytvoří se soupis movitých věcí, který je proveden mobiliární exekucí. Tento soupis je následně zabaven a převeden do dražby. Pohledávky vůči osobě jsou z výtěžku dražebního procesu splaceny.

Tento průběh exekuce nastává v tom případě, kdy není možné provést srážky ze mzdy nebo blokaci bankovního účtu osoby. Je potřeba zdůraznit, že zabavením majetku se v praxi často nepodaří vybrat požadovaná částka. Exekutor je touto cestou v nejnáročnější pozici. Úkony však může provádět i za nepřítomnosti dlužící osoby.

Exekutor má právo na zabavení majetkových věcí dlužníka, avšak na některé položky sáhnout nesmí. Do soupisu movitých věcí nemůže být zařazeno nic, co dlužník potřebuje k běžnému životu. Toto zákonné právo se vztahuje i na jeho rodinu. Příkladem je oblečení, obvyklé vybavení bytu, zvířata nebo věci, které jsou potřeba pro výkon práce dlužníka.

Zjištění exekuce, jak probíhá nařízení exekuce

Jak již bylo zmíněno, zjištění exekuce může být prostřednictvím CEE. Pokud však plní dlužník jeho povinnosti a je schopen převzít doručované dopisy na jeho trvalé adrese pobytu, je zjištění exekuce včasné. Exekutorská komora doručí na adresu dlužníka vyrozumění o nařízení exekuce.

Fáze exekučního řízení:

  1. návrh na provedení exekuce – podá věřitel
  2. usnesení o nařízení exekuce – soud vyhoví věřitele návrhu
  3. vydání exekučního příkazu – způsob exekuce rozhodne exekutor

Fáze tři specifikuje, jaký majetek bude do exekučního řízení zařazen, jaké důsledky budou pro dlužníka plynout a jak bude příkaz realizován. Aktivní řešení je vždy výhodné a dlužník se může vydanému exekučnímu příkazu dokonce i vyhnout. I osoba, která má vůči své osobě pohledávky, může zkusit exekuci odvrátit.

Zastavení exekuce včas je cestou, jak se vyhnout splácení exekuce

Zastavení exekuce je provedeno na základě návrhu dlužníka. Jedná se o jednu z forem, jak se může osoba vůči exekuci na jeho osobu bránit. Návrh na zastavení exekuce může být v částečném, nebo dokonce i plném rozsahu. Dlužník má navíc možnost odvolání, odkladu exekuce nebo námitky vůči exekutorovi.

Pokud ani jeden ze způsobu boje proti exekuci není právoplatný a nelze její žádost přijmout, přistoupí exekutor k provádění exekuce. Následně musí dlužník splácení exekuce realizovat. I nemovitosti je to prodej nebo zástavní právo. Dvě zástavní práva na jednu nemovitost nejsou u jedné zástavy a práv více subjektů možné. Výjimkou je refinancování stávajícího úvěru, nebo prodej nemovitosti na úvěr kupujícího.

Soupis majetku proti exekuci vzor

Žít s osobou, která nesplácí své závazky, je jednou z velmi složitých životních situací. Nikdy neví, kdy exekuce může navštívit společné bydlení a sáhnout i na věci, které dlužníkovi nepatří. To, že exekutorský subjekt může sáhnout i na věci, které dlužník nemá v místě trvalého bydliště je věc jedna. Avšak do soupisu majetku může zahrnout i ty věci, které dlužníkovi nepatří.

Osoba se může bránit tím, že doloží platné doklady od movitých věcí. Mezi ně patří účtenka, faktura, kupní smlouvy nebo dodací listy, které jsou vedené na jméno jiné osoby, nebo byly uhrazeny z bankovního účtu daného subjektu.

Pokud neexistují doklady k prokázání vlastnictví, je potřeba vypracovat soupis majetku proti exekuci. Prokazovat věci ve svém vlastnictví lze i svědectvím dalších osob, které věc například darovali. Tento návrh majetku proti exekuci musí obdržet exekutor, který rozhodne do 15 dnů ode dne doručení.

Neexistuje žádný oficiální soupis majetku proti exekuci vzor, jedná se o návrh, který nemá žádnou zákonnou formu, ani náležitosti. Měl by však splnit náležitosti, které jsou pro doložení potřebné.