Napište nám

info@aaapenize.cz

Prodej nemovitosti v exekuci mimo dražbu

Vlastnit svůj dům či byt a mít finanční problémy se solventností může vést až k exekučnímu řízení. Prodej nemovitosti v exekuci s sebou přináší možnosti pro dlužníka. Dražba je jen jednou z nich. Jaké jsou způsoby prodeje u exekuce nemovitosti? Musí se exekučně postižená osoba stěhovat? Co hrozí kupci nemovitosti v exekuci?

Exekuce nemovitosti a její prodej je velký zásah do životů vlastníků. Bez pochyby je to jeden z nejnáročnějších exekučních příkazů. Dlužník však může využít prodej domu formou nájmu. Může tak splatit své závazky a přitom stále bydlet pod jeho dosavadní střechou.

Nemovitosti v exekuci

Hrazení svých závazků je prvním krokem k tomu, jak se vyhnout finančním problémům. Nemovitosti v exekuci jsou jednou z největších životních komplikací dlužníků. Věřitel, vůči kterému má dlužník závazek, může požadovat vedení exekučního řízení vůči dané osobě.

Cílem je vždy zpeněžení majetkových věcí, které mají sloužit k uspokojení věřitele a jeho pohledávek. Nemovitosti v exekuci jsou exekučním příkazem zabavené a předurčené k prodeji. Pokud chce zadlužený vlastník využít pomoci od realitní společnosti, měl by se poohlédnout po prodeji ve formě nájmu.

Touto alternativní formou prodeje obejde dražbu a může zůstat ve svém dosavadním domě nebo bytě. Nemovitost prodá společnosti, která mu poskytne výhodné služby. Zaplatí za dlužníka jeho závazky a za nájem ho nechá bydlet v daném obydlí.

Exekučně zabaveno, co teď dělat u exekuce nemovitosti

Závazky se musí hradit včas a zodpovědně. Pokud to osoba nedodržuje, může se lehce dostat do stádia, kdy je jí exekučně zabaveno vše, co náleží do jejího majetkového vlastnictví. O této skutečnosti je dlužník informován formou písemných dopisů.

Způsoby, kterými může soudní exekutor vymáhat nemovitosti, jsou dva. První způsob postihnutí vychází z exekutorského zástavního práva. Druhý případ spočívá v exekučním příkazu prodeje nemovitosti. Jak již z názvů vyplývá, zástavní právo je zajištění předmětu, příkaz je pokyn k veřejné dražbě.

Tento způsob je též nazýván jako nedobrovolná dražba. Aby se jí dlužník vyhnul, musí konat. Včasné rozhodnutí se o prodeji svou vlastní cestou přes specializovanou realitní kancelář dokáže získat výhodnější podmínky pro dlužníka.

Místem, kde může dlužník zažádat o poskytnutí služby prodeje formou nájmu je portál AAApenize.cz. Je provedena online, přímo na webovém rozhraní realitní společnosti. Dokážou tak odvrátit dluhy dříve, než se exekutor dostane k procesu prodeje skrze dražbu.

Prodej zabaveného majetku

Pokud je dlužník v exekučním řízení, je prodej zabaveného majetku běžným způsobem, jak věřitelské požadavky na vrácení dluhů uspokojit. Prodej zabaveného majetku probíhá nejčastěji formou online aukcí. Majetek je prodáván na internetu.

Tyto prodeje zabaveného majetku poskytují časovou i finanční úsporu. Výtěžek je neovlivnitelný ze strany dražitele, proto nemůže dojít k jeho vlivu na co nejnižší ceny. Podmínky jsou předem jasně dané a musí se plnit. Dražby jsou ovšem i klasické, fyzické.

Seznamy prodeje majetku jsou dohledatelné na webových portálech exekutorských úřadů. Vše je korigováno exekutorskou komorou. Každý, kdo se chce zúčastnit, musí být u exekutorského úřadu zaregistrován.

Aukce zabaveného majetku

Aukce zabaveného majetku je jinými slovy dražba. Jedná se o proces, který zprostředkovává nákup a prodej aktiv. Majetek je nabízen k prodeji a soudní znalec vytvoří odborný cenový odhad. Nejvyšší nabídka dražitele vyhrává. Jedná se o subjekt, který se nazývá vydražitel.

Podmínky aukce zabaveného majetku jsou předem určeny a sepsány. Dokument se nazývá dražební vyhláška. Díky ní jsou všechny potřebné informace a náležitosti sepsány do přehledného soupisu soudního exekutora.

K tomu, aby se dlužník dražbě nemovitosti vyhnul, je nutná komunikace. Jak s věřitelem, tak s exekutorem. Aktivním jednáním se dlužník může dostat do výhodnějších podmínek. Včasné řešení problému může předat specializované realitní kanceláři, která bude zastupovat dlužníka.

Exekuční prodej nemovitostí pomocí formy nájmu – výhody

Vlastní nemovitost se neprodává snadno. A to především v případě nutné a nedobrovolné potřeby uspokojit své závazky. Exekuční prodej nemovitosti není jen přes dražbu. Zadlužená nebo exekučně zasažená osoba se může vypořádat s nedostatkem peněz ke splacení dluhů díky zpětnému leasingu nemovitostí.

Než je exekuce zahájena, může dlužník konat a požádat realitní společnost o službu, nazývající se prodej formou nájmu.

Tento zpětný výkup s nájmem je poskytován zmiňovanou specializovanou realitní společností, která poskytuje službu pro zadlužené klienty. Vyhne se tak exekučnímu řízení, případné aukci jeho nemovitosti a insolvenci.

Výhody včasného jednání a prodeje nemovitosti formou nájmu:

  • cesta ke zbavení se dluhů
  • zprostředkovaná služba, která ušetří dlužníkovi čas
  • vyplacení věřitele
  • bydlení v dosavadní nemovitosti
  • online zažádání a vyřízení potřebných požadavků
  • nemovitost lze po zlepšení finanční situace odkoupit nazpět

Jedna z dalším a velmi nesporných výhod je ta, že klient není nikterak selektován. Tato služba odkupu nemovitosti s následným pronájmem je poskytována komukoli. Registr dlužníků není kontrolován. Není ani požadováno prokazování pravidelných příjmů. Výkupem nemovitosti lze vyřešit dluhové závazky klienta a vyhnout se exekučním nařízením.

Registr exekucí zdarma pro exekuce nemovitosti

Žádný registr exekucí zdarma není veřejně dostupný. Dlužníci v exekuci jsou zapsány v databázi, ve které však nelze vyhledávat zdarma. Exekuce nemovitosti je však uvedena u každého domu nebo bytu, který je nabízen k prodeji a je na něj uvaleno řízení. Slouží jako poznámka pro potenciální kupce.

Vyhledávat v oficiálním registru Centrální Evidenci Exekucí ČR je zpoplatněno částkou 60 Kč za jedno vyhledání. Exekuce nemovitostí je vedena v katastru, kde může zájemce o nemovitost dohledat i konkrétní číslo vedené exekuce.

Koupě domu v exekuci a prodej domů v exekuci

Stejně jako je prodej domů v exekuci nepříjemný, občas může být i jeho koupě. Koupě domu v exekuci je procesně obdobná jako ta s klasickou nemovitostí. Výhodou může být nižší cena koupě, avšak také to není pravidlem.

Je potřeba mít na paměti, že koupí domu v exekuci získá kupující nejen nemovitost, ale i problémy, které s předmětem souvisí. Jedná se tedy o exekuci samotnou a s ní spojené úskalí. Jedná se o značně rizikový kup.

Nemovitosti bez majitele

Řada nemovitostí nemá svého vlastníka. Nemovitosti bez majitele mají nejasný nebo úplně neznámý subjekt, který má na věc vlastnické právo. Nejčastěji se však jedná o pozemky. Po uplynutí dané doby bude takto zařazený majetek přidělen státu.

Nemovitosti bez majitele jsou sepsány do systému na portále ÚZSVM. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak tyto majetky spravuje a hledá jejich vlastníky. Kdokoli se může na výpis podívat a zjistit tak, jestli právě jeho pozemek nebo budova není na listině nemovitostí bez majitele.

V praxi se jedná o nedostatečnou identifikaci k vlastnickému právu. Kvůli tomu je majetek vedený bez vlastníka. Doložit vlastnická práva je snadné, často je jen potřeba doložit dané údaje, které katastr požaduje.

Splácení exekuce

Dozvědět se o řízení vedení exekuce na svoji osobu je velmi nepříjemné a často se o tom řada dlužníků dozví až pozdě. A to právě blokací nějakého z jejích vlastních majetků. Splacení exekuce začíná splátkou dluhu. Částku je nutno uhradit nejpozději do 30 dnů od přijetí výzvy.

Platba dluhu může být skrze poštovní poukázku, bankovní účet, nebo v hotovosti. V případě nesouhlasu má dlužník právo podat návrh na odklad, nebo zastavení exekuce. Pokud nesplatí dluh, ani nepodá žádost, dojde k dalšímu případu splacení exekuce.

Exekuční řízení je často vedeno srážkou ze mzdy. Exekuce na plat a následné splácení exekuce probíhá strháváním částky, která je vypočítána ze zákona. To je vedeno stranou zaměstnavatele. Všechny možnosti jsou sepsány v exekučním řádu, dle kterého se legislativa této problematiky řídí.

Pokud dlužník požaduje zrušení exekučního příkazu, může mu být dokonce i vyhověno. V tom případě musí pohledávku splácet sám, dle jasné sumy, která mu je sdělena exekutorským úřadem. Vedle srážky z příjmů může být dlužníkovi zablokován účet, nebo nařízen prodej movitých věcí.

S dluhy není radno si zahrávat. Exekuční řízení může vyústit až do obrovských závazků, které mohou osobě znepříjemnit život. Je dobré znát možnosti a služby, které mohou v této tíživé situaci pomoci. Jako je například prodej nemovitosti formou nájmu.