Napište nám

info@aaapenize.cz

Čestné prohlášení – co to je, k čemu slouží, vzor

Čestné prohlášení je pojem, se kterým se většina lidí již setkala. Je to celkem častá praxe. Určitě nikdo nezapomněl na dobu Covidu, kdy bylo nutné čestné prohlášení pro návštěvu restaurace, kadeřnictví či cestu mezi okresy. Je mnoho situací, ve kterých lze čestné prohlášení využít. Co je to čestné prohlášeni? Jaké náležitosti musí splňovat a jak vypadá vzor čestného prohlášení o neuplatnění slevy na dítě nebo slevy na manželku?

Čestné prohlášení je dokument, který pomůže v mnoha situacích doložit jisté skutečnosti. Lze se také setkat s pojmem místopřísežné prohlášení.

Co je to čestné prohlášení

Čestné prohlášení je písemný dokument, ve kterém osoba udává informace, o nichž tvrdí, že jsou pravdivé. Tato forma prohlášení je často používána při různých administrativních procesech, žádostech, soutěžích nebo například při žádosti o zaměstnání. Podpisem čestného prohlášení se osoba zavazuje, že uvedené informace jsou pravdivé a že je ochotna nést důsledky v případě, že by se prokázal opak. Je v něm řečena nějaká skutečnost, kterou je nutné potvrdit, a kterou zároveň nelze doložit jiným způsobem.

Čestné prohlášení je dosvědčující dokument, nikoliv však důkazní. Jako důkaz ho lze brát pouze v případech, které jsou stanoveny v zákoně. Čestné prohlášení není považováno za oficiální důkaz v právním smyslu, protože není ověřováno nezávislou autoritou. To znamená, že samo o sobě nemá právní sílu, kterou by měl například notářsky ověřený dokument nebo soudní rozhodnutí.

Avšak čestné prohlášení může být použito jako podpůrný dokument, který poskytuje určité informace nebo svědectví. Některé instituce, organizace nebo zaměstnavatelé mohou požadovat čestné prohlášení jako součást svého procesu hodnocení nebo při rozhodování o některých záležitostech. Nicméně ve srovnání s oficiálními doklady nebo svědectvími od nezávislých svědků má čestné prohlášení nižší důkazní hodnotu.

Pro získání opravdu vážného právního důkazu je třeba se obrátit na soud nebo notáře, kteří mají pravomoc ověřovat dokumenty a svědectví s právní platností.

K čemu slouží čestné prohlášení

Čestné prohlášení slouží k poskytnutí pravdivých informací nebo svědectví o určitých záležitostech. Jeho účelem je ukázat, že osoba, která ho podepsala, je ochotna nést osobní zodpovědnost za uvedené informace. Často se používá v různých administrativních procesech, při žádostech o zaměstnání, při soutěžích nebo jako součást žádostí o různé výhody nebo povolení.

Nejčastěji je využíváno pro tyto instituce:

 • banky
 • školy
 • zaměstnavatele
 • státní úřady

Podepisování čestného prohlášení má několik funkcí:

 1. Potvrzení pravdivosti – slouží k prokázání, že osoba tvrdí, že uvedené informace jsou pravdivé a pravomocné.
 2. Prokázání dobré víry – podepisování čestného prohlášení ukazuje, že osoba jedná v dobré víře a je ochotna nést následky, pokud poskytnuté informace nejsou správné.
 3. Podpora žádosti – v některých případech může čestné prohlášení sloužit jako doplňkový dokument, který posiluje žádost o nějaké povolení nebo výhody.

I když čestné prohlášení samo o sobě nemá právní váhu, může být důležité v rámci určitých procesů a pomáhá budovat důvěru mezi stranami.

Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení

Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení je nepřijatelné a může mít vážné následky. Čestné prohlášení je závazek osoby, že uvedené informace jsou pravdivé a správné. Pokud osoba vědomě poskytne nepravdivé informace, jedná se o klamavé jednání a může být považováno za falšování nebo podvod.

Některé z možných následků za poskytnutí nepravdivých informací v čestném prohlášení mohou zahrnovat:

 1. Odmítnutí žádosti – pokud osoba poskytne klamavé informace při žádosti o nějakou výhodu nebo povolení, může být její žádost zamítnuta.
 2. Právní následky – v některých případech může poskytnutí falešných informací vést k právním postihům, pokud je tato činnost považována za trestný čin. Pokud bude považováno chování za přestupek, hrozí pokuta až 20 000 Kč.
 3. Ztráta důvěryhodnosti – osoba, která poskytne nepravdivé informace, může ztratit důvěryhodnost u institucí, organizací a zaměstnavatelů.

Je důležité být vždy upřímný a odpovědný při vyplňování čestného prohlášení a dodržovat závazek pravdivosti, který tímto dokumentem vzniká.

Jak napsat čestné prohlášení

Možnosti, jak napsat čestné prohlášení, jsou na počítači, ale také vlastní rukou. Obě varianty jsou akceptovatelné, jen pozor na náležitosti. Na internetu je mnoho návodů jak napsat čestné prohlášení pro danou situaci. Případně jsou k dostání vzory čestného prohlášení.

Čestné prohlášení by mělo obsahovat několik klíčových náležitostí, aby bylo platné a účinné. Níže jsou uvedeny důležité náležitosti čestného prohlášení:

 • nadpis – název „Čestné prohlášení“ by měl být umístěn na začátku dokumentu, aby bylo jasné, o jaký typ dokumentu se jedná
 • osobní údaje – jméno, adresy, data narození
 • datum, kdy bylo prohlášení vyplněno nebo podepsáno
 • text prohlášení – hlavní částí dokumentu je samotný text prohlášení, ve kterém osoba potvrzuje, že uvedené informace jsou pravdivé, a uvádí čeho se prohlášení týká
 • vlastnoruční podpis

I malá nepřesnost může mít negativní dopady na situaci nebo důvěryhodnost. Je důležité uvádět vždy pravdu. Dokument by neměl obsahovat ani překlepy a gramatické chyby. Pokud nelze napsat na počítači, musí být sepsáno čitelně.

Čestné prohlášení lze napsat i ručně, nicméně vše musí být dobře čitelné.

Obecné čestné prohlášení – vzor

Obecné čestné prohlášení lze použít v různých situacích, kdy je potřeba potvrdit pravdivost informací nebo dát závazek o pravdomluvnosti.

Je důležité si uvědomit, že obecné čestné prohlášení nemusí mít právní sílu jako oficiálně ověřený dokument notářem. Nicméně může být užitečným nástrojem pro vyjádření pravdomluvnosti a dobré víry v řadě různých situací. Při vyplňování obecného čestného prohlášení je důležité být upřímný a odpovědný za uvedené informace.

Jde o šablonu, kterou lze použít pro všechny situace. Vzor čestného prohlášení je ke stažení ve Word dokumentu na internetu. Lze ho vyplnit v počítači a poté vytisknout k podpisu. Vzor čestného prohlášení k vlastnoručnímu vyplnění je k dispozici níže.

Čestné prohlášení do restaurace, ke kadeřnici apod.

Obecné čestné prohlášení bylo hojně využíváno v době Covidu. Čestné prohlášení o samotestu bylo využíváno v restauracích či kadeřnictvích. Čestné prohlášení pro restaurace a kadeřnictví měl každý předpřipravené k vytisknutí.

Čestné prohlášení – sleva na dítě

Tento dokument slouží pro případ, kdy je v domácnosti nezletilé dítě a rodič chce uplatnit slevu na dítě. V tom případě je nutné přiložit k daňovému prohlášení. Dále je nutné předložit čestné prohlášení, že druhý rodič neuplatňuje slevu na dítě. Vzor je k dispozici níže. Někdy je pro slevu na dani na dítě také vyžadováno čestné prohlášení o společné domácnosti, ve kterém je potvrzení, že osoby žijí ve společné domácnosti.

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě – vzor

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě je oficiální dokument, kterým osoba prohlašuje, že v daném zdaňovacím období neuplatňuje nárok na slevu na dítě, které by jí jinak náležela.

Obecně by takové čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dani za dítě mělo obsahovat následující informace:

 1. Identifikace osoby – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo osoby, která prohlášení podává.
 2. Identifikace dítěte – jméno, příjmení, datum narození a vztah k osobě, která prohlášení podává (např. syn, dcera).
 3. Období, na které se prohlášení vztahuje – pro které daňové období není uplatněna sleva na dítě (např. kalendářní rok).
 4. Prohlášení o neuplatnění slevy na dítě manželem/manželkou – text prohlášení, který jednoznačně uvádí, že se nebude uplatňovat nárok na slevu na dítě v daném období.
 5. Datum podání a podpis – datum, kdy je prohlášení podáno, a vlastnoruční podpis.

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě manželem/manželkou je používáno v daňovém procesu a může být vyžadováno finančním úřadem nebo jinými relevantními institucemi.

Vzor čestného prohlášení, že druhý rodič neuplatňuje slevu na dítě je k dostání na internetu. Jsou ke stažení vzory, kam se doplní údaje, a dokument se poté jen vytiskne. Vzor čestného prohlášení o neuplatnění slevy na dani za dítě k vlastnoručnímu vyplnění je k dispozici níže.

Čestné prohlášení – sleva na manželku

Uplatněním daňové slevy na manželku se dá ulevit rodinnému rozpočtu o pár tisíc korun. Tato sleva jde uplatnit jednou ročně. Jde uplatnit, pokud manželka nemá příjem, nebo příjem nepřesáhl 68 000 Kč za minulý rok. Tímto způsobem lze získat téměř 25 000 Kč. Nejčastěji jde o případy, kdy je manželka na mateřské dovolené nebo studuje.

Pro poskytnutí slevy je nutné doložit k daňovému přiznání kopii dokladu totožnosti manželky a čestné prohlášení o uplatnění slevy na manželku. Manželka sepíše čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že příjmy nepřesáhly stanovený limit, a vlastnoručně jej podepíše.