Napište nám

info@aaapenize.cz

Plná moc – jak funguje a kdy je potřeba?

Plná moc je právní pojem, který dává jedné osobě pravomoc jednat jménem jiné osoby, popřípadě firmy. Pokud je potřeba někoho pověřit správou svých záležitostí nebo pokud je třeba, aby někdo sloužil jako zástupce někoho jiného, bude potřeba znát základní informace o plné moci. Tento článek poskytne přehled o tom, co je to plná moc a kdy je nezbytná.

Někdy nejdou některé záležitosti vyřídit osobně a nelze je odložit. Například vyřizování na úřadech, na poště nebo při přepisu vozidla. Od toho je tu plná moc. Článek mimo jiné poskytuje vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení zdarma.

Co je to plná moc?

Plná moc je právní dokument, který opravňuje jednu osobu, nazývanou „zmocněnec„, jednat jménem jiné osoby, nazývané „zmocnitel„. Zmocněnec je obvykle oprávněn činit finanční nebo právní rozhodnutí, například podepisovat listiny, investovat peníze a kupovat nebo prodávat majetek.

V běžném životě je potřeba například plná moc při přepisu vozidla, případně plná moc k zastupování na úřadech. Také se uděluje plná moc všeobecná, kdy zastupuje zmocněnec osobu v plném rozsahu ve všech záležitostech.

Zmocnitel může udělit zmocněnci plnou moc jak pro své osobní záležitosti, tak pro své obchodní záležitosti. Zmocnitel může také různými způsoby omezit pravomoci zmocněnce. Zmocnitel může například omezit zmocněnce v provádění určitých úkonů, jako je prodej nebo převod určitého majetku nebo nemovitosti.

Plná moc je potřeba například po skončení leasingu na auto, kdy přechází vlastnictví vozu z leasingové společnosti na nového majitele vozu.

Leasingová společnost po doplacení leasingu poskytuje plnou moc, na základě které se přepis provede i bez přítomnosti zástupce z leasingové společnosti. To však neplatí pro operativní leasing, kdy člověk auto pouze používá, nicméně vlastníkem vždy bude leasingovka.

Některé druhy plných mocí

Pokud není zmocněnci udělena všeobecná plná moc, má tento dokument různou podobu, v závislosti na tom, k čemu slouží. Formuláře plných mocí lze dohledat na internetu ke stažení.

Vzor plné moci k zastupování lze najít zdarma na internetu, stejně jako vzory plných mocí ke stažení k jiným příležitostem. Plná moc k přepisu vozidla ke stažení zdarma je k nalezení v tomto článku.

Existuje tedy plná moc všeobecná neboli generální plná moc. Tato plná moc umožňuje zmocněnci jednat ve všech záležitostech. Plná moc k zastupování je omezenější v pravomocech. Dále existuje například plná moc na přepis auta. Jaké jsou druhy plné moci a jak dlouho plná moc platí?

Všeobecná plná moc

Generální plná moc je dokument opravňující jednu osobu jednat jménem jiné osoby. Tímto dokumentem se jmenuje osoba známá jako zmocněnec, aby za zmocnitele (osobu udělující plnou moc) spravovala určité právní záležitosti nebo finanční transakce.

Zmocněncem může být důvěryhodný člen rodiny, přítel nebo poradce a v závislosti na rozsahu udělené plné moci může mít přístup k bankovním účtům, rozhodovat o investicích, kupovat nebo prodávat nemovitosti nebo spravovat jiné záležitosti týkající se zmocnitele.

Existuje mnoho důvodů, proč může osoba potřebovat plnou moc, například nemusí být schopna spravovat své záležitosti sama z důvodu věku nebo nemoci.

Generální plná moc obvykle poskytuje široké pravomoci a může být použita v rámci jedné transakce nebo na určené časové období. Do plné moci lze doplnit konkrétní podmínky, a tím udělit nebo omezit oprávnění zmocněnce k provádění určitých úkonů.

Každá plná moc by měla být opatřena ověřeným podpisem.

Je důležité si uvědomit, že udělení generální plné moci je významným krokem, který by se neměl brát na lehkou váhu. Pokud je všeobecná plná zneužita nebo pokud zmocněnec neplní přání zmocnitele, může být plná moc ukončena.

V některých případech může být vhodnější zvláštní nebo omezená plná moc. Tento dokument uděluje zmocněnci omezenější pravomoci než generální plná moc, a proto je vhodná pro jednorázovou transakci.

Vzhledem k důležitosti všeobecné plné moci je nejlepší se před jejím vytvořením poradit s advokátem. Advokát může pomoci zajistit, aby dokument přesně odrážel záměr zmocnitele a aby smlouva byla v souladu se všemi příslušnými zákony.

Plná moc k zastupování

Plnou moc k zastupování využívají lidé například pro vyřizování úředních záležitostí, případně pokud třeba pracuje zmocnitel v zahraničí a potřebuje spravovat finance, vyřizovat záležitosti na poště a podobně.

Při žádosti o plnou moc k zastupování musí mít zmocnitel i zmocněnec na paměti určité faktory. Například zmocnitel musí být duševně způsobilý, aby mohl zmocnění udělit. Kromě toho si musí ujasnit, jaký druh pravomoci deleguje.

Plná moc k zastupování na úřadech zaniká v případě, že je udělena pouze na jednorázové použití, případně pokud je časově neomezená, zaniká odvoláním plné moci zmocnitelem nebo smrtí zmocnitele.

Zmocněnec si také musí být vědom své povinnosti jednat v nejlepším zájmu zmocnitele. Proto by měl vždy dbát na to, aby jeho jednání bylo v souladu s přáním a přesvědčením zmocnitele. Formulář plné moci je volně dostupný ke stažení na internetu.

Navíc pokud zmocnitel již není schopen rozhodovat, je zmocněnec povinen jednat jeho jménem, pokud nejsou tyto povinnosti v dokumentu plné moci k zastupování na úřadech stanoveny jinak. Vzor plné moci k zastupování lze získat na internetu ke stažení.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla je právní dokument, který slouží k převodu vlastnictví vozidla z jedné osoby na druhou. Jedná se o dokument, který může mít trvalý dopad na životy zúčastněných stran, ať už jde o koupi, prodej nebo výpůjčku vozidla.

Tato plná moc se využívá v případě, že se nemůžou dostavit na příslušný úřad obě strany, které si auto mezi sebou prodávají. Plná moc k přepisu vozidla může být udělena jak prodávajícím pro kupujícího, tak i naopak. Plnou mocí lze taktéž pověřit i nějakou třetí osobu, která přepis vyřídí za obě strany.

Plná moc k přepisu auta uděluje někomu oprávnění jednat jménem jiné osoby. Tento dokument se nejčastěji používá v případě, kdy si dvě osoby vyměňují vozidlo a je třeba získat plnou moc k potvrzení vůle zúčastněných stran. Uděluje také oprávnění osobě vlastnící plnou moc dokončit proces jménem druhé osoby v transakci.

Při přípravě plné moci k přepisu vozidla by měly být vždy uvedeny některé důležité informace. Mělo by v ní být uvedeno:

 • jméno vlastníka
 • adresa
 • značka
 • model a rok výroby vozidla
 • datum převodu vlastnictví
 • jména stran zúčastněných na transakci
 • podpis každé osoby

Kromě toho by plná moc k převodu vozidla měla obsahovat všechna příslušná oznámení o zástavních právech a zárukách a také informace o osobě, které byla plná moc k přepisu auta udělena.

Plná moc k převodu vozidla může proces výměny vozidla značně usnadnit a zpříjemnit zúčastněným stranám. Zajišťuje, že proces proběhne správně a efektivně, a zaručuje, že budou dodržena práva všech zúčastněných stran.

Slouží také jako forma ochrany, která zabrání případným problémům, jež mohou nastat během transakce nebo po ní. Ať už jde o osobní automobil, nebo plnou moc k přepisu motocyklu, vždy jde o stejný dokument. V článku je plná moc k přepisu vozidla ke stažení zdarma. Pokud je otázkou jak dlouho platí plná moc, tak v tomto případě se uděluje na tuto jednu konkrétní transakci.

Plná moc by měla vždy sloužit v zájmu zmocnitele.

Náležitosti plné moci k přepisu auta

Plná moc k přepisu vozidla musí obsahovat následující náležitosti, které potvrdí obě zúčastněné strany svým podpisem:

 1. jména a kontaktní údaje obou stran zapojených do převodu
 2. značka, model, rok a VIN (identifikační číslo vozidla) převáděného vozidla
 3. popis typu převáděného vozidla včetně informace, zda se jedná o nové nebo ojeté vozidlo
 4. účel plné moci, tj. zmocnění k převodu vozidla
 5. datum převodu a podpisy stran
 6. jakákoli další omezení nebo podmínky převodu, mimo jiné včetně způsobů platby a řešení sporů
 7. převod vlastnického práva a/nebo registrace vozidla na kupujícího

Všechny plné moci je třeba zaopatřit ověřeným podpisem.

Plná moc – vzor (PDF, Word) ke stažení

Vzor plné moc si stačí stáhnout, vytisknout a poté vyplnit. Níže je k dispozici vzor plné moci v PDF i Word dokumentu.

Je důležité zajistit, aby plná moc obsahovala veškeré potřebné náležitosti, včetně ověřeného podpisu.

Kde získat ověřený podpis na plnou moc?

Existuje hned několik možností, kde získat ověřený podpis na plnou moc:

 • na matričním úřadu v místě trvalého bydliště
 • v notářské kanceláři
 • na pobočce České pošty (přepážka Czech POINT)

Cena za ověření každého podpisu je 30 korun. U notáře je ověření podpisu dražší a je to zhruba 85 korun. K ověření podpisu je vždy třeba občanský průkaz a dokument, který má být opatřen ověřeným podpisem.

Ověřený podpis jako takový nemá časové omezení. To se uvádí v konkrétním dokumentu, pokud to není plná moc bez časového omezení.

Na poště stojí jeden ověřený podpis 30 korun.

Co dalšího je k přepisu vozidla potřeba?

Ještě před samotným přepisem vozidla je potřeba zavézt auto na evidenční kontrolu. Cena této kontroly se pohybuje od 200 do 800 korun. Poté je možno zajít na úřad a přepsat auto na jiného vlastníka, nebo pověřit plnou mocí k přepisu auta či plnou mocí k přepisu motocyklu někoho jiného. Je třeba si připravit následující dokumenty:

 • velký a malý technický list
 • platnou zelenou kartu
 • občanský průkaz
 • protokol o evidenční kontrole
 • kupní, leasingovou smlouvu nebo fakturu
 • podnikatelé živnostenský list nebo koncesní listinu

Poplatek za přepis vozidla činí 800 korun a platí jej nový majitel vozu, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Je třeba nezapomenout zrušit po přepisu vozidla povinné ručení, nový majitel si poté musí sjednat vlastní. Ceny pojistek na auto lze zjistit díky online srovnávačům a kalkulačkám.